PDV po osnovu primljenih usluga posredovanja kod kreditnih poslova

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, usluge posredovanja kod kreditnih poslova su oslobođena PDV i primalac usluga nema prava na odbitak prethodnog poreza. Ukoliko obveznik PDV koji pruža usluge posredovanja kod kreditnih poslova, na računu obračuna i iskaže PDV, dužan je da taj PDV plati, dok u sledećem računu ne ispravi PDV, primalac usluge nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Ispravka PDV vrši se u poreskom periodu u kojem je izdat račun sa ispravljenim iznosom PDV.

Prema članu 25. Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u prometu novca i kapitala, i to kod kreditnih poslova, uključujući posredovanje, kao i novčanih pozajmica.

Prema članu 27. Zakona o porezu na dodatu vrednost, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  • koji je oporeziv PDV;
  • za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  • koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik može da ostvari ako poseduje:

  • račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  • dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Takođe prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  • obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  • PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-222/2017-04 od 19.2.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović