Osnvica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Prema Zakonu o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Vrednost nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se vrednost nepokretnosti primenom sledećih elemenata:

  • korisna površina;
  • prosečna cena kvadratnog metra (dalje: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Prosečna cena kvadratnog metra građevinskog zemljišta u jedinici lokalne samouprave, u svakoj konkretnoj zoni utvrđuje se na osnovu cena ostvarenih u prometu građevinskog zemljišta u toj zoni, u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu, pod uslovom da je u tom periodu u toj zoni bilo najmanje tri prometa građevinskog zemljišta.

Ukoliko zoni u kojoj se nalazi nepokretnost poreskog obveznika nije bilo u prethodnoj godini prometa nepokretnosti, prosečna cena se utvrđuje prema prosečnim cenama kvadratnog metra u graničnim zonama u kojima je bilo najmanje tri prometa nekretnina u prethodnoj godini.
Granične zone su zone čije se teritorije graniče sa zonom u kojoj nije bilo prometa, nezavisno od toga kojoj jedinici lokalne samouprave pripadaju.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00068/2018-04 od 7.2.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović