Nepokretnosti namenjene daljoj prodaji – oslobođene su poreza na imovinu

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji- ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini. Ovo je definisano članom 12. stav 6. zakona o prezu na imovinu.

Uslov za primenu poreskog oslobođenja kada se radi o nepokretnosti namenjenoj daljoj prodaji, neophodno je da  poreski obveznik lice koje vodi poslovne knjige i da je nepokretnost koja je predmet oporezivanja u poslovnim knjigama iskazao kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, da je nepokretnost  dostupna za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju, da je prodaja vrlo verovatna, da se započelo sa pronalaženjem kupca, da je nepokretnost aktivno prisutna na tržištu po ceni koja ne odstupa značajnije od njene fer vrednosti…).

Poresko oslobođenje ne može se ostvariti za nepokretnosti koje su u poslovnim knjigama obveznika bile evidentirane kao osnovna sredstva (nepokretnosti koje je obveznik koristio za obavljanje delatnosti), a koje su posle donošenja odluke o prodaji evidentirane kao stalna sredstva namenjena prodaji.

Na ostvarivanje poreskog oslobođenja primenom navedene odredbe nije od uticaja:

– osnov sticanja predmetne nepokretnosti od strane poreskog obveznika (pa i banke kao poreskog obveznika: kupovina, poklon, razmena, sudska odluka doneta u izvršnom postupku…),

– da li su investitori konkretne nepokretnosti, za vreme dok su bili obveznici poreza na imovinu, za tu nepokretnost primenom navedene odredbe ostvarivali poresko oslobođenje.

Primer:
Privredno društvo je steklo objekat  u 2011-oj godini. U poslovnim knjigama ga evidentira na računu 142 – Građevinski objekat nabavljen radi  prodaje.

Nema osnova da se za to zemljište primenom člana 12. stav 6. Zakona ostvari oslobođenje od poreza na imovinu za 2017. godinu, jer je poreskom obvezniku za predmetno zemljište obaveza po osnovu poreza na imovinu nastala danom sticanja prava (u 2011-oj godini) a poresko oslobođenje za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige koje od nastanka poreske obaveze u poslovnim knjigama iskazuje kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, može se ostvariti za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala i za godinu koja joj sledi, u konkretnom slučaju još 2012. godine, obveznk je imao pravo na poresko oslobođenje. Kako do današnjeg dana objekat nije prodat, obveznik ima obavezu obračun ai plaćanja poreza na imovinu.

Obveznik i kada ima pravo na poresko oslobođenje, dužan je da poreskoj upravi dostavi popunjenju poresku prijavu za porez na imovinu PPI.

 

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se kada za to postoji zakonski osnov. Zakonom nije propisan osnov za oslobođenje od poreza na imovinu, iz razloga što:

– je obveznik u restrukturiranju,

– je jedinica lokalne samouprave kojoj pripada prihod po osnovu poreza na imovinu većinski vlasnik kapitala u privrednom društvu koje je obveznik poreza,

– poljoprivredno zemljište koje je predmet oporezivanja obveznik koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,

– je nad obveznikom otvoren stečajni postupak,

– su objekti koji su predmet oporezivanja „ruinirani“,

– za objekte koji su izgrađeni kao privremeni objekti,

– se kuća za stanovanje koja je predmet oporezivanja nalazi u užoj gradskoj zoni u ulici sa uzdužnim nagibom preko 15%, sa jednosmernim režimom saobraćaja, bez izgrađenog trotoara, sa kolovozom koji je u lošem stanju, što je u ulici zabranjen saobraćaj za teretna vozila, što se smeće retko iznosi.

Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na poresko oslobođenje. Poreska prijava podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom prema mestu nepokretnosti za koju se utvrđuje porez. Ako za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave obveznik ima pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu koju podnosi toj jedinici lokalne samouprave (na obrascu PPI-1, na kome je utvrđeni iznos poreza jednak nuli) podnosi samo Prilog-2 sa podacima o nepokretnostima na teritoriji te jedinice lokalne samouprave za koje nije obračunao porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje.“

 

 

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00326/2017-04 od 5.7.2017. godine)

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović