Uslovi za poresko konsolidovanje

Za poresko konsolidovanje potrebno je da matično preduzeće ima 75% akcija ili udela u zavisnim preduzećima. Ukoliko matično preduzeće direktno ili indirektno ima manje od 75% osnovnog kapitala zavisnog preduzeća, zavisno preduzeće ne može biti uključeno u poresko konsolidovanje. Takođe zavisno preduzeće ne može biti uključeno u poresko konsolidovanje na osnovu samo prava glasa, ukoliko matično preduzeće ima više od 75% glasova u zavisnom preduzeću, a nema preko 75% udela u kapitalu.

Ukoliko matično preduzeće ima više zavisnih preduzeća, ali nema u svim zavisnim preduzećima udeo u kapitalu preko 75%, u krug poreskog konsolidovanja se uključuju samo zavisna preduzeća u kojim matično preduzeće ima više od 75% udela.

U poresko konsolidovanje se učključuju samo matično preduzeće i zavisna preduzeća koja su rezidentni, nerezidentna zavisna pravna lica se ne mogu uključiti u poresko konsolidovanje.

Za poresko konsolidovanje matično preduzeće podnosi pisme zahtev nadležnom poreskom organu, najranije istekom poreskog perioda u kojem su ispunjeni uslovi za poresko konsolidovanje. Zahtev za poresko konsolidovanje za 2017. godinu može da se podnese od 01. januara 2018. godine. U roku od 30 dana nadležni poreski organ donosi rešenje o odobravanju poreskog konsolidovanja ukoliko su ispunjeni svi uslovi. U zahtevu za poresko konsolidovanje je spisak svih preduzeća za koje se traži grupno oporezivanje.

Rešenje o poreskom konsolidovanju traje najmanje 5 godine, ukoliko dođe do promena, da zavisno preduzeće postane nerezident ili zavisno preduzeće se odluči da se pojedinačno oporezuje, ostala preduzeća koja su poreski konsolidovana treba da nadoknade srazmerno razliku na ime poreske privilegije koju su koristili.

Ukoliko dođe do likvidacije ili stečaja zavisnog preduzeća, kao i do promene u strukturi zavisnog preduzeća, u roku manjem od pet godina od dobijanja rešenja za poresko konsolidovanje, ne smatra se razlog za gubitak prava na poresko konsolidovanje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović