• Home
  • Blog
  • Propisi

Povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa prilikom zasnivanja radnog odnosa sa fizičkim licem koje je u srodstvu sa vlasnikom preduzetniček radnje

Prema članu 21v stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Uslovi za povraćaj dela poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje su da je novozaposleno lice povezano lice sa poslodavcem, odnosno da su poslodavac i novozaposleni u srodstvu, a takođe uslov je da je novozaposleno lice bilo prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno duže od šest meseci i u prethodnom periodu nije bilo zaposleno kod poslodavca.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-543/2017-04 od 12.12.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović