Popunjavanje  PB-2 obrasca i PPDG-1S sa primerima za 2017. godinu

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2017. godinu je 15. mart 2018. godine. Obrrasci se popunjavaju prema odredbama Pravilnika o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 7/2017). Znači isto kao i prethodne godine.

Obveznikom  poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnik), je:

– fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. Zakona,

– svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost,

– fizičko lice, po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, a koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva saglasno članu 43. stav 2. Zakona.

Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva.

Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%.

Važno je naglasiti i sledeće, preduzetnik koji iskaže dobit u PB-2 veću od  2.375.136,00 dinara za 2017. godinu ima obavezu da dostavi  PU poresku prijavu za porez na dohodak građana najkasnije do 15. maja 2018. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović