PIB za fizička lica koji su obveznici PDV

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

  • akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
  • akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;
  • dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;
  • nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;
  • akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona.

PIB za rezidentna fizička lica koja nisu preduzetnici i za obveznike poreza i doprinosa na prihode od poljoprivrede i šumarstva, sastoji se od 13 cifara i predstavlja jedinstveni matični broj građana dodeljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

PIB se dodeljuje preduzetnicima i pravnim licima, kao i drugim subjektima koji se registruju u Agenciji za privredne registre. S obzirom da fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnos nisu registrovana u Agenciji za privredne registre, njihov JMBG predstavlja njihov PIB, JMBG se unosi u svim dokumentima u kojim se zahteva da se navede PIB poreskog obveznika.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost propisano je da obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV.

Prilikom obeveštenja nadležnih poreskih organa o obavezi obračunavanja i plaćanja PDV, kao i prilikom podnošenja poreske prijave, fizičko lice koje se bavi samostalnom delatnošći i obveznik je PDV, u navedenim dokumentima gde se unosi PIB, unosi JMBG.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-254/2017-04 od 27.12.2017. godine

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović