Oslobođenje poreza i doprinosa za novoosnovane preduzetnike

Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana  i članu 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, oslobođeni su od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu sopstvene zarade i po osnovu zarade novozaposlenih lica, najviše do devet novozaposlenih.

Pravo na oslobođenje poslodavca ostvaruje se pod sledećim uslovima:

  • da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove, a to je da novozaposleni u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje je bio prijavljen kao nezaposleni, ili je u periodu od dvanaest meseci pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca stekao srednje, više ili visoko obrazovanje;
  • da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od dvanaest meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Olakšica traje prvih 12 meseci od kada je registrovan preduzetnik, a uslov je da zbir zarada pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Oslobođenje lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.
Oslobođenje može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan,  odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se za novoosnovane privredne subjekte koji su osnovani počev od 1. oktobra 2018. godine. sno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Prema članu 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana  postoje olakšice za poslodavca – pravno lice ili preduzetnika koji zaposli novo lice i olakšice se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice, i to od 65%, 70% i 75%.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-760/2017-04 od 20.12.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović