Obračun kursnih razlika i efekata valutne klauzule na dan bilansa 31. 12. 2017.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika na potraživanja i dugovanja u stranoj valuti. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već i Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona o računovodstvu, obračun i knjiženje kursnih razlika vrše u skladu sa ovim pravilnikom. Obzirom da su odredbe navedenog pravilnika u tom delu u saglasnosti sa MRS 21, proizilazi da i mala pravna lica i preduzetnici obračunavaju i iskazuju kursne razlike u skladu sa navedenim standardom.

 

Efekti promena deviznih kurseva, sa računovodstvenog aspekta, iskazuju se kao:

– kursne razlike i

– efekti od ugovaranja valutne klauzle.

Obaveza svih privrednih subjekata je da na dan 31. 12. 2017. godine izvrši obračun kursnih razlika za sve monetarne stavke koje se vode u stranoj valuti. Primenjuje se srednji kurs NBS na dan 31. 12. 2017. godine, prema članu 41. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju.

Kursne razlike obavezno se obračunavaju na:

 1. u aktivi Bilansa stanja:

Grupa 00 – Neuplaćeni upisani kapital (novčani deo)

Grupa 04 – Dugoročni finansijski  plasmani

Grupa 05 – Dugoročna potraživanja

Klasa 2 – Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina,

i aktivna vremenska razgraničenja.

 1. u pasivi Bilansa stanja:

Grupa 31 – Neuplaćeni upisani kapital (novčani deo)

Klasa 4 – Dugoročna rezervisanja i obaveze, (obuhvata, dugoročne devizne kredite u zemlji i inostranstvu, izražene u valuti, dobavljači u inostranstvu, kao i domaći ukoliko je ugovorena valutna klauzula, obaveze po osnovu ugovora o lizingu)  osim računa

430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije.

Iskazivanje efekata promena deviznih kurseva u godišnjim finansijskim izveštajima uređeno je odredbama MRS 21 – Efekti promenna deviznih kurseva,

MRS 21 – se primenjuje kod obračunavanja kursnih razlika koje nastaju prilikom prevođenja određene sume jedne valute u drugu valutu po raznim deviznim kursevima i to:

–             u toku godine kod prevođenja transakcija /poslovnih promena/ iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu i;

–                     na dan bilansa kod prevođenja bilansnih stavki  /salda/ iskazanih u stranim valutama u domaću valutu,

Prema stavu 20. MRS 21, poslovna promena (transakcija) u stranoj valuti je transakcija koja je iskazana u stranoj valuti ili zahteva izmirenje (plaćanje) u stranoj valuti, uključujući i transakciije koje nastaju kada subjekt:

–         kupuje ili prodaje dobra ili usluge čije su cene iskazane u stranoj valuti,

–         pozajmljuje ili daje pozajmicu u slučaju kada su iznosi obaveza ili potraživanja iskazani u stanoj valuti ili

–         na neki drugi način stiče ili otuđuje sredstva ili stvara ili izmiruje obaveze, iskazane u stranojh valuti.

U cilju pravilnog prevođenja transakcija i salda iskazanih u stranim valutama u domaću valutu na datum sastavljanja finansijskih izveštaja mora se izvršiti klasifikacija bilansnih stavki na monetarne (novčane) i nemonetarne (nenovčane) stavke u skladu sa st. 8. i 16. MRS 21. Prevođenje monetarnih i nemonetarnih stavki iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu na dan bilansa propisano je stavom 23. MRS 21, koji glasi:

 

 Na kraju svakog izveštajnog perioda:

–         monetarne stavke u stranoj valuti se prevode korišćenjem zaključnog kursa,

–         nemonetarne stavke merene po istorijskom trošku u stranoj valuti, prevode se korišćenjem kursa na datum transakcije i

–         nemonetarne stavke koje se odmeravaju po fer vrednosti u stranoj valuti, prevode se korišćenjem kursa na datum kada je fer vrednost određena.“

 

MONETARNE  STAVKE

Monetarne stavke, prema stavu 8. MRS 21, predstavljaju novčane jedinice koje se poseduju i imovina i obaveze koje će biti primljene ili isplaćene u fiksnom ili utvrdivom broju novčanih jedinica. Osnovna karakteristika monetarne stavke je pravo primanja (ili obaveza izdavanja) fiksnog ili odredivog broja novčanih jedinica.

Monetarne stavke predstavljaju novac na računima u domaćoj ili stranoj valuti i potraživanja i obaveze koje se primaju ili isplaćuju u fiksnom ili odredivom iznosu domaće ili strane valute.

Prilikom bilansiranja monetarnih stavki na dan bilasa postoje dva opšta pravila, i to:

Zaključni kurs je promptni devizni kurs na kraju izveštajnog perioda. Prema domaćim propisima prevođenje monetarnih stavku u stanoj valuti na dan bilansa vrši se primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Srbije (članom 41. Stav 2. Zakona p deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br.62/06 i 31/11), propisano je da se za potrebe knjigovodstva i statistike primenjuje zvanični srednji kurs dinara).

 

 

Na dan 31. decembra 2017. godine, srednji kurs dinara prema stranim valutama iznosio je:

KURSNA LISTA BR.252
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 29.12.2017. GODINE

 

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 118.4727
36 Australija AUD 1 77.3421
124 Kanada CAD 1 78.9397
156 Kina CNY 1 15.2067
191 Hrvatska HRK 1 15.7529
203 Češka Republika CZK 1 4.6259
208 Danska DKK 1 15.9099
348 Mađarska HUF 100 38.1272
392 Japan JPY 100 87.9073
414 Kuvajt KWD 1 328.1792
578 Norveška NOK 1 12.0224
643 Ruska Federacija RUB 1 1.7207
752 Švedska SEK 1 12.0240
756 Švajcarska CHF 1 101.2847
826 Velika Britanija GBP 1 133.4302
840 SAD USD 1 99.1155
949 Turska TRY 1 26.2021
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60.5741
985 Poljska PLN 1 28.3543
40 Austrija ATS 1 8.6097
56 Belgija BEF 100 293.6862
246 Finska FIM 1 19.9257
250 Francuska FRF 1 18.0610
280 Nemačka DEM 1 60.5741
300 Grčka GRD 100 34.7682
372 Irska IEP 1 150.4293
380 Italija ITL 100 6.1186
442 Luksemburg LUF 100 293.6862
620 Portugalija PTE 100 59.0939
724 Španija ESP 100 71.2035

 

 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 29.12.2017. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
 2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2006).
 3. Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1.42070, tj. RSD 140.81340.
 4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
 5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.

           

 Primer:  Na dan 31.12.2017. godine privredno društvo imalo je knjigovodstveno stanje sledećih monetarnih stavki u stranim valutama i sa ugovorenom valutnom klauzulom:

 

 1. a)      Na računima aktive

1)      Stavke koj glase na stranu valutu

 

RAČUN STRANA IZNOS u Iznos koji je Devizni kurs Iznos koji treba Pozitivna Negativna
iskazan u posl. na dan iskazati u posl. kursna kursna
VALUTA stranoj valuti knjigama bilansa knji. Na dan bilansa razlika razlika
1 2 3 4 5 6=3×5 7=6-4 8=4-6
2050 KPAC X IZ BIH BIH marka 23.017,89 1.450.127,07 60,5741 1.394.287,97 55.839,10
2050 kupac “XY” – ČEŠKA EUR 1.676,38 206.194,74 118,4727 198.605,26 7.589,48
2050 kupac “C” -MAKEDONIJA EUR 8.082,34 986.045,48 118,4727 957.536,64 28.508,84
244001 Devizni račun 500300 EUR 80.991,74 9.970.893,11 118,4727 9.595.310,12 375.583,00
24401 Devizni račun 500300 USD 550,94 64.459,98 99,1150 54.606,42 9.853,56
UKUPNO 11.343.395,57 477.373,97

Knjiženje na dan 31.12.2017.

R. b. Račun Račun Opis Duguje Potražuje
1) 2440 Devizni račun EUR – 375.583,00
24401 Devizni račun USD – 9.853,56
20510 Kupci u inostranstvu  KUPAC X IZ BIH – 55.839,10
20512 Kupci u inostranstvu –Kupac “XY” – ČEŠKA – 7.589,48
20515 Kupci u inostranstvu – kupac “C” -MAKEDONIJA – 28.508,84
563 Negativne  kursne razlike 477.373,97
–          za obračunate kursne razlike na dan bilansa –
 1. b)      Na računima pasive bilansa
 2. Stavke koj glase na stranu valutu
RAČUN STRANA IZNOS u Iznos koji je Devizni kurs Iznos koji treba Negativna
iskazan u posl. na dan iskazati u posl. kursna kursna
VALUTA stranoj valuti knjigama bilansa knji. Na dan bilansa razlika razlika
1 2 3 4 5 6=3×5 7=6-4 8=4-6
4360 DOBAVLJAČ “B” HRVATSKA EUR 111.262,40 13.705.108,00 118,4727 13.181.556,94 -523.551,06 523.551,06
4361 DONABLJAČ “N” POLJSKA EUR 654,68 79.062,99 118,4727 77.561,71 -1.501,28 1.501,28
UKUPNO 111.917,08 12.774.170,99 13.259.118,64 -525.052,35 525.052,35

 

Knjiženje na dan 31.12.2017.

R. b. Račun Račun Opis Duguje Potražuje
1) 4360 DOBAVLJAČ “B” HRVATSKA -523.551,06
4361 DONABLJAČ “N” POLJSKA -1.501,28
663 Pozitivne kursne razlike  

525.052,35

–          za obračunate kursne razlike na dan bilansa –

 

 1. Stavke sa ugovorenom “valutnom klauzulom”

 

 

RAČUN STRANA IZNOS u Iznos koji je Devizni kurs Iznos koji treba
iskazan u posl. na dan iskazati u posl. kursna
VALUTA stranoj valuti knjigama bilansa knji. Na dan bilansa razlika
1 2 3 4 5 6=3×5 7=6-4
43500 DOBAVLJAČ “Z” U ZEMLJI EUR 111.000,00 13.705.108,00 118,4727 13.150.469,70 -554.638,30
43510 DONABLJAČ “N” U ZEMLJI EUR 758,00 91.156,00 118,4727 89.802,31 -1.353,69
41610 OAV. FINANS. LIZING EUR 1.200,00 147.120,00 118,4727 142.167,24 -4.952,76
UKUPNO 112.958,00 13.943.384,00 13.382.439,25 -560.944,75

 

 

Napomena: U primeru je pretpostavljeno da se obaveze sa ugovorenom valutnom klauzulom izmiruju u dinarskoj protivvrednosti primenom srednjeg kursa NBS. Međutim, u praksi se mogu primenti i drugi kursevi (prodajni kurs za devize i sl.)

Knjiženje na dan 31.12.2017.    
R. b. Račun Račun Opis Duguje Potražuje
1) 43500 Dobavljač u zemlji “Z” -554.638,30
43510 Dobavljač u zemlji “N” -1.353,69
41610 UNI CRETIT LEASING  -4.952,76
664 Prihodi po osn. Valutne klauzule 560.944,75
–          za obračunate kursne razlike na dan bilansa –

                                   

 NEMONETARNE STAVKE

Nemonetarne stavke po stavu 23 (b) i 23 (c) MRS 21, propisano je da sa na kraju izveštajnog perioda nemonetarne stavke u stranoj valuti prevode u domaću valutu na sledeći način:

 1.   (b)    nemonetarne stavke merene po istorijskom trošku u stranoj valuti, prevode se korišćenjem kursa na datum transakcije i
 2. c)      nemonetrane stavke koje se odmeravaju po fer vrednosti u stranoj valuti, prevode se korišćenjem kursa na datum kada je fer vrednost određena.

Nemonetrane stavke bilansa definisane su odredbama stava 16. MRS 21, koji glasi:

„ … Osnovna karakteristika nemonetarne stavke jeste odsustvo prava primanja (ili obaveze izdavanja) fiksnog ili odredivog broja novčanih jedinica. Među primerima, mogu se svrstati:

 

U našem Bilansu stanja i Kontnom okviru nemonetarne stavke su:

–         Grupa 01 – Nematerijalna ulaganja

–         Grupa 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema

–         Grupa 03 –Biološka sredstva

–         Klasa 1 – Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji

–         Klasa 3 – Kapital, osim grupe 31 – Neuplaćnji upisani kapital

–         Račun 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije, osim depozita i kaucija koji se izmiruju u novcu.

 

Stavom 24. MRS 21, precizirano je da se knjigovodstvena vrednost nemonetarne stavke određuje uzimajući u obzir i druge relevantne standarde. Na primer, nekretnine, postrojenja i oprema se mogu meriti po fer vrednosti ili istorijskom trošku u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Međutim, bez obzira na to da li je knjigovodstvena vrednost nemonetarnog sredstva utvrđena na bazi istorijskog troška ili na bazi fer vrednosti, ako je iznos određen u stranoj valuti, vrši se njegovo prevođenje u funkcionalnu valutu u skladu sa odredbama MRS 21.

Takođe, knjigovodstvena vrednost nekih nemonetarnih stavki određuje se upoređivanjem dva ili više iznosa. Na primer, knjigovodstvenu vrednost zaliha predstavlja niži od sledeća dva iznosa:

–         nabavne vrednosti i

–         neto ostvarive vrednosti u skladu sa MRS 2 – Zalihe.

Shodno tome, u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovineknjigovodstvena vrednost imovine za koju postoji naznaka umanjenja vrednosti je niža od sledeće dve vrednosti:

–         njene knjigovodstvene vrednosti pre uzimanja u razmatranje mogućih gubitaka usled umenjenja vrednosti ili

–         njenog nadoknadivog iznosa. Kada je takvo sredstvo nemonetarno, a meri se u stranoj valuti, knjigovodstvena vrednost se određuje upoređivanjem.

 

 KLASIFIKACIJA SPORNIH STAVKI (AVANSI) OBRAĐENI SU U POSEBNOM TEKSTU

https://www.biljanatrifunovicifa.com/2018/02/nova-tumacenja-dati-primljeni-avansi-u-stranoj-valuti-kao-avansi-ugovoreni-u-valutnoj-klauzuli-nije-potrebno-kursirati-na-dan-31-12-2017/

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori