Nova tumačenja: Dati i primljeni avansi u stranoj valuti, kao i avansi ugovoreni u valutnoj klauzuli nije potrebno kursirati na dan 31. 12. 2017.

 

Pravila za knjiženje avansa i njihovo usklađivanje  na dan bilansa razlikuje se u zavisnosti da li se radi o datim ili primljenim avansima  u stranoj valuti i kada se radi o  primljenim ili datim avansima za koje je ugovorena valutna klauzula.

Do sada su pravna lica  vršila kursiranje datih i primljeih  ino avansa.

Odbor za tumačenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRIC) je u decembru 2016. godine doneo Tumačenje 22 – Razmatranje deviznih transakcija i avansa, koje je u primeni od 1.1.2018. godine, a čija je ranija primena dozvoljena. U praksi to znači sledeće, nakon početnog priznavanja ne vrši se kursiranje deviznih avansa, kao ni avansa sa ugovorenom valutnom klauzulom.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori