Zarade od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija

Fizička lica koja ostvaruju zarado od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija prema članu 20. Zakona o porezu na dohodak građana oslobođena su oporezivanja.
Člana 20. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveze plaćanja poreza na zarade ostvarene po osnovu radnog angažovanja u Organizaciji ujedinjenih nacija i njenim specijalizovanim agencijama, oslobođena su fizička lica koja su državljani ili rezidenti Republike.
Prema tome zarada fizičkih lica ostvarena od Organizacije ujedinjenih nacije i njenih specijalizovanih agencija ne ulazi u godišnji dohodak građana.

Takođe na zarade fizičkih lica koje ostvaruju od Organizacije ujedinjenih nacije i njenih specijalizovanih agencija plaćaju se doprinosi za socijalno i zdravstveno osiguranje.
Članom 15. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,  propisano je da osnovica doprinosa za domaće državljane koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, i za strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom, kao i za poslodavce je zarada.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-918/2017-04 od 16.11.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!