Neoporezivi prihod građana za 2017. godinu – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018.

 

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2017. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.375.136,00 dinara.

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2017. godinu podnosi se do 15. maja 2018. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.


Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2017. godini iznosi 791.712 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 7/2018).

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zaradepo zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 685,00 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zaradepo zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 757,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopi od:

 • 10%– za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 4.750.272,00 dinara;
 • 15% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 4.750.272,00,00 dinara – iznos do 4.750.272,00,00 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 4.750.272,00 dinara oporezuje se po stopi od 15%. Primera radi, fizičko lice ostvarilo je ukupan prihod u 2017. godini od 5.000.000 dinara. Na sumu do 4.750.272,00 plaća porez od 10%, dok na preostali deo od 249.728 plaća porez po stopi od 15%.

 

 1      Ostvareni dohodak u toku 2017. godine                      3.700.000,00

2       Neoporezivi iznos                                                                 2.375.136,00

3       Dohodak za oporezivanje (1-2)                                              1.324.864,00

4       Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)                           316.685,00

5       Lični odbitak za poreskog obveznika                                    316.685,00

6       Broj izdržavanih članova porodice                                        –

7       Lični odbitak za izdržavane članove porodice                       –

8       Oporezivi dohodak (3-4)                                                       1.008.179,00

9       Osnovica na koju se plaća porez od 10%                     1.008.179,00

10     Osnovica na koju se plaća porez od                                               15%

11     Iznos godišnjeg poreza                                                 100.818,00

 

1      Ostvareni dohodak u toku 2017. godine                      5.000.000,00

2       Neoporezivi iznos                                                                 2.375.136,00

3       Dohodak za oporezivanje (1-2)                                              2.624.864,00

4       Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)                           554.199,00

5       Lični odbitak za poreskog obveznika                                    316.685,00

6       Broj izdržavanih članova porodice                                       2,00

7       Lični odbitak za izdržavane članove porodice             237.514,00

8       Oporezivi dohodak (3-4)                                                       2.070.665,00

9       Osnovica na koju se plaća porez od 10%                     2.070.665,00

10     Osnovica na koju se plaća porez od                                               15%

11     Iznos godišnjeg poreza                                                 207.067,00

Rezidentnima se stamtraju lica koja imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriju Republike Srbije i lica koja borave na teritoriji Republike Srbije 183 ili više dana u periodu od 12 meseci.

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima. Fizička lica koja odlaze u inostranstvo radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu smatraju se rezidentima bez obzira na navedene uslove.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2017. godinu su:

 1. zarada
 2. oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
 3. oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
 4. oporezivi prihodi od izdavanja nepokretnosti
 5. oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
 6. oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 7. oporezivi drugi prihodi
 8. prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente

Popunjavanje poreske prijave i detaljnije objašnjenje  Zakona biće urađeno u nekom od sledećih tekstova.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović