Razvrstavanje pravnih lica po veličini za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Prema Zakonu o računovodstvu pravna lica se zavrstavaju na mikro, mala, srednja i velika preduzeća na osnovu:

 • prosečnog broja zaposlenih,
 • poslovnog prihoda i
 • prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

Razvrstavanje vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2017. godine koji je iznosio 118,4727 dinara.

Prema Zakonu o računovodstvu u mikro pravna lica se svrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih 10;
 • poslovni prihod 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
 • prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena za mikro pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih 50;
 • poslovni prihod 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
 • prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena za mala pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih 250;
 • poslovni prihod 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
 • prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena za srednja pravna lica.

Takođe prema Narodnoj banci Srbije banke i druge finansijske institucije nad kojima nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva u smislu ovog zakona smatraju se velikim pravnim licima, a preduzetnici mikro pravnim licima.

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike propisani obrasci za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca Bilans stanja, Bilans uspeha i Statističkog izveštaja i to:

R. b. Kriterijumi (član 6. Zakona) Obrasci Pozicije iz finansijskog izveštaja
1. Prosečan broj zaposlenih Statistički izveštaj AOP 9005, kol. 3
2. Poslovni prihod Bilans uspeha AOP 1001 kol. 5
3. Prosečna vrednost poslovne imovine Bilans stanja AOP 0071 (kol. 5+6)/2

Prosečan broj zaposlenih izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog meseca, uključujući i zaposlene u inostranstvu, podeli sa brojem meseci.

Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tu i narednu poslovnu godinu. Kriterijumi za novoosnovana pravna lica utvrđuju se na osnovu podataka tekuće godine, s tim da se granična vrednost za prihod u periodu poslovanja umanjuje srazmerno sa brojem meseci poslovanja. Za poslovnu imovinu se ne utvrđuje prosečna vrednost, jer novoosnovano pravno lice nije postojalo u prethodnoj godini.

Za potrebe razvrstavanja obveznici koriste podatke iz svog finansijskog izveštaja za 2017. godinu po sledećoj šemi:

1) ako je obveznik poslovao cele kalendarske godine

Granične vrednosti u hiljadama dinara
MIKRO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih AOP 9005, kol. 3 < 10
Poslovni prihod AOP 1001, kol. 5 < 82.931
Prosečna vrednost poslovne imovine AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 < 41.465
MALO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih 10 ≤ AOP 9005, kol. 3 < 50
Poslovni prihod 82.931 ≤ AOP 1001, kol. 5 < 1.042.560
Prosečna vrednost poslovne imovine 41.465 ≤ AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 < 521.280
SREDNJE PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih 50 ≤ AOP 9005, kol. 3 ≤ 250
Poslovni prihod 1.042.560 ≤ AOP 1001, kol. 5 ≤ 4.146.545
Prosečna vrednost poslovne imovine 521.280 ≤ AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 ≤ 2.073.272
VELIKO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih AOP 9005, kol. 3 > 250
Poslovni prihod AOP 1001, kol. 5 > 4.146.545
Prosečna vrednost poslovne imovine AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 > 2.073.272

2) ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci podaci se utvrđuju na sledeći način:

R. b. Kriterijum (član 6. Zakona) Obrazac Pozicije iz finansijskog izveštaja
1. Prosečan broj zaposlenih Statistički izveštaj AOP 9005, kol. 3
2. Poslovni prihod u periodu poslovanja Bilans uspeha AOP 1001 kol. 5 koriguje se prema broju meseci poslovanja sa AOP 9001, kol. 3 Statističkog izveštaja
3. Poslovna imovina na dan 31.12.2017. godine Bilans stanja AOP 0071 kol. 5

 

Pravilnikom o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, u obrascu Statistički izveštaj nije propisano unošenje oznake za veličinu pravnog lica. Naime, Zahtev za registraciju je integrisan u Poseban informacioni sistem (PIS) Agencije za privredne registre (dalje: Agencija). Ovaj obrazac je neophodno da popune sva pravna lica koja podnose finansijske izveštaje za 2017. godinu. U obrascu Zahteva za registraciju popunjava se veličina pravnog lica, međutim sâm PIS prilikom unošenja podataka u obrasce Finansijskih izveštaja, odnosno Statistički izveštaj izračunava svakom obvezniku kojoj kategoriji pravnih lica pripada, a nakon unošenja svih neophodnih podataka. Verifikaciju obaveštenja o razvrstavanju, prema Zakonu, vrši Agencija.

Članom 46. stav 1. tačka 1) Zakona predviđena je novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup ako se pravno lice ne razvrsta u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović