Poreske prijave za paušalce

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01. januara 2018. godine poreska prijava akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje se podnosi u elektronskom obliku na portalu Poreske uprave. Prema Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1R.

Poresku prijavu PPDG-1R od 01. januara 2018. godine dužni su da podnesi preduzetnici koji su stekli pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne deltanosti. Novoosnovani preduzetnici koji žele da porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti plaćaju po rešenju, treba da u roku od 15 dana od osnivanja podnesu poresku prijavu.
Preduzetnici koji paušalno plaćaju porez po rešenju i kod kojih je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine došlo do određenih promena u toku obavljanja delatnosti, dužani su, da ukoliko o tome nije obavestio Poresku upravu pre 01. januara 2018. godine, počev od 01. januara 2018. godine, preko portala Poreske uprave, u zakonom propisanom roku, podnese poresku prijavu PPDG-1R, u kojoj će između ostalog, u polje 1.1a – Osnov za prijavu, uneti propisanu oznaku jedne od sledećih vrsta promena, u skladu sa zakonom:

 • prestanak obavljanja samostalne delatnosti;
 • prekid obavljanja samostalne delatnosti;
 • prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje prema stvarnom prihodu;
 • promena osnova osiguranja;
 • nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;
 • prelazak iz oporezivanja prema stvarnom prihodu u paušalno oporezivanje;
 • nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja delatnosti;
 • obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 • promena vlasnika radnje;
 • nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;
 • promena sedišta radnje;
 • prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
 • izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno prema rešenju i kod kojih nije došlo do navedenih promena, nastavljaju da plaćaju porez kao i do sada, nisu u obavezi da podnose poresku prijavu.

Preduzetnici koji se paušalno oporezuju, a žele da pređu na oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu i da vode poslovne knjige treba da do 31. januara 2018. godine podnesu poresku prijavu PPDG-1S. Poresku prijavu PPDG-1S treba da podnesu i preduzetnici koji se paušalno oporezuju a koji više ne ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji se paušalno oporezuju, a žele da vrše isplatu lične zarade, treba da do 15. decembra 2017. godine dostave obaveštenje Poreskoj upravi da od 01. januara 2018. godine će vršiti isplatu lične zarade. Takođe dužni su da do 31. januara 2018. godine podnesu poresku prijavu PPDG-1S.

Preduzetnici koji nisu dostavili obaveštenje do 15. decembra 2017. godine, a do 31. januara naredne godine, podnesu poresku prijavu PPDG-1S, ne mogu vršiti isplatu lične zarade, već doprinose za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju i plaćaju samooporezivanjem, iskazivanjem podataka na odgovarajućim pozicijama poreske prijave PPDG-1S.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović