Obrazac PPP-PO za 2019 godinu

OBRAZAC PPP-PO ZA 2019 GODINU – POTVRDA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA O VISINI PRIHODA I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

 

Svi poslodavci su dužni da prema članu 41. Stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao isplatioci prihoda (poreski platac) da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, najkasnije do 31. januara 2020. godine izdaju potvrdu o plaćenim porezima po odbitku,  za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2019. godine.

U potvrdu se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim prihodima.

Obrazac potvrde PPP PO propisan je Pravilnikom o poreskoj prijavi po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013,  …. 20/18). Ova potvrda primaocu prihoda služi i kao prilog uz poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana (Obrazac PPDG-2R), pa je potrebno da sadrži podatke koji se unose u Obrazac PPDG-2R.

Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to:

1. Podaci o isplatiocu prihoda;
2. Podaci o primaocima prihoda;
3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

U Obrazac PPP-PO, deo 1. Podaci o isplatiocu prihoda, unosi se:
1) Pod rednim brojem 1.1. Naziv/Ime i prezime isplatioca – naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime isplatioca prihoda;
2) Pod rednim brojem 1.2. Sedište/Prebivalište isplatioca – sedište, odnosno prebivalište isplatioca prihoda;
3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca – poreski identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj građana isplatioca prihoda;
4) Pod rednim brojem 1.4. Broj – broj pod kojim je potvrdu zaveo isplatilac prihoda;
5) Pod rednim brojem 1.5. Datum izdavanja – datum izdavanja potvrde od strane isplatioca prihoda;
U Obrazac PPP-PO, deo 2. Podaci o primaocu prihoda, unosi se:
1) Pod rednim brojem 2.1. Ime i prezime primaoca – ime i prezime primaoca prihoda;
2) Pod rednim brojem 2.2. Adresa – ulica i broj, prebivalište, odnosno boravište primaoca prihoda;
3) Pod rednim brojem 2.2. Podatak o identifikaciji primaoca – jedinstveni matični broj građana primaoca prihoda, a ako primalac prihodaa nema jedinstveni matični broj građana, broj pasoša ili izbegličke legitimacije.

U Obrazac PPP-PO, deo 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku , unose se samo podaci o primanjima na koje je plaćen porez po odbitku (ne unose se primanja do neoporezivog iznosa), i to:
1) Pod rednim brojem 3.1. Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu, podaci se unose po šiframa iz Kataloga vrste prihoda. U posebnim redovima unose se podaci po različitim šiframa prihoda. U svakom pojedinom redu unose se zborni podaci o isplaćenim primanjima u toku 2017. godine za pojedinu šifru prihoda (na primer zbir svih isplaćenih zarada pod šifrom 101 00 0).
2) Pod rednim brojem 3.2. Bruto prihod – iznos bruto prihoda. To je podatak koji se u Obrascu PPP PD unosi na red. br. 3.9. Na primer, zaposlenom je u toku 2017. godine isplaćeno 12 mesečnih bruto zarada od po 60.000 dinara. Unosi se ukupan iznos isplaćenih bruto zarada (720.000 = 60.000 x 12);
3) Pod rednim brojem 3.3. Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjenja – iznos normiranih troškova, odnosno poreskih olakšica. Pravilnikom nije detaljnije uređeno koje sve podatke treba unositi. Za prihode iz radnog odnosa treba unositi iznos umanjenja poreske osnovice (od 11.790 dinara mesečno), a za prihode van radnog odnosa iznose priznatih normiranih, odnosno stvarnih troškova, koji se odbijaju od bruto prihoda da bi se dobila poreska osnovica.
4) Pod rednim brojem 3.4. Poreska osnovica – iznos poreske osnovice;
5) Pod rednim brojem 3.5. Porez – iznos plaćenog poreza;
6) Pod rednim brojem 3.6. Doprinos za obavezno socijalno osiguranje – iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda;
7) Pod rednim brojem 3.7. Doprinos za obavezno socijalno osiguranje – iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret isplatioca prihoda.
Na kraju obrasca PPP-PO, u redno polje pod rednim brojem 4.1. Potpis odgovornog lica – upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

U polje pod rednim brojem 5.1 Napomena – ukoliko je iznos zarade iz čl. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana, koju je isplatilac prihoda/poslodavac isplatio fizičkom licu – rezidentu Republike koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 Bruto prihod, ovde se iskazuje iznos te razlike.

U Obrazac PPP-PO iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Primeri Obrazaca:

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku omogućuje fizičkom licu-primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja su potencijalni obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, i /ili, imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od najviše zakonom propisane osnovice.
Kako se može primetiti, obrazac PPP-PO strukturno prati poresku prijavu PPP PD, te se podaci za popunjavanje istog crpe iz poreske prijave PPP PD.
Budući da se podaci u PPP-PO u celosti oslanjaju na podatke iskazane u obrascu PPP PD, sabiraju se iznosi koji su iskazani u PPP PD (u PPP PD se unose iznosi zaokruženi na dve decimale), pa se nakon sabiranja iznosa iskazanih u PPP PD vrši zaokruživanje na ceo broj, koji se zatim upisuje u PPP-PO.
Potvrda se obavezno zavodi u osnovnu evidenciju akata i predmeta koja se vodi kod isplatioca prihoda (delovodnik, kartoteka, ili dr), pod datumom pod kojim je Potvrda izdata. Podatak o delovodnom broju upisuje se u deo 1. Potvrde na rednom broju 1.4, a podatak o datumu izdavanja potvrde na rednom broju 1.5.
Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji, licima-primaocima prihoda, za koje je platio porez po odbitku, ne izda Potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Potvrda za pravna lica

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2019. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.
Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona  trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.
Potvrda se izdaje do 31.1.2020. godine, za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2019. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović