Pripajanje privrednih društva i prenos gubitka

Prema Zakonu o privrednim društvima, statusne promene su: pripajanje, spajanje, podela, izdvajanje.
Kada se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima vrši statusna promena pripajanja, jedno ili više privrednih društava se pripajaju drugom privrednom društvu. Prilikom pripajanja, privredno društvo ili više njih koja se pripajaju drugom privrednom društvu, tada se na privredno društvo koje se pripaja prenosi celokupna imovina i obaveze, dok članovi društva stiču udele, odnosno akcije društva. Proces pripaja se može izvršiti bez  postupka likvidacije. Pravne posledice statusne promene nastaju danom registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji, pri čemu, ako se statusnom promenom društvo prenosilac gasi, dozvole, koncesije, druge povlastice i oslobođenja data ili priznata društvu prenosiocu prelaze na društvo sticaoca. Statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva, poreska prijava, prema Zakonu, o porezu na dobit pravnih lica, podnosi se u roku od 60 dana od dana statusne promene.

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, gubici utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev kapitalnih dobitaka i gubitaka koji su utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. Prema Zakonu, o porezu na dobit pravnih lica, poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina, pri čemu je poslovna godina kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući, između ostalog, i statusne promene.  Takođe poreske pogodnosti oko korišćenja gubitka pripojenog privrednog društva ne prestaju u slučaju ponovne statusne promene ili promene pravne forme privrednih društava. Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, poreski obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez, za period za koji se utvrđuje porez, a uz poresku prijavu obveznik je dužan da podnese i poreski bilans.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1092/2017-04 od 12.12.2017. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović