Prihodi od zakupa

Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost i plaća paušalno porez prema rešenju, ukoliko daje u zakup ili podzakup nepokretnost, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obveznik je poreza na prihod od nepokretnosti.
Takođe u skladu sa Zakonom pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama.

Prema tome, fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost i daje u zakup nepokretnost, obveznik je poreza na prihod od nepokretnosti. Ukoliko daje u zakup pravnom licu ili preduzetniku, odnosno obvezniku poreza po odbitku, to pravno lice ili preduzetnik su dužni da plate porez po odbitku. Ukoliko izdaje licu koje nije obveznik poreza po odbitku, dužan je da sam obračuna i plati porez i podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović