PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), vođenja Registra finansijskih izveštaja i pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) dostavljaju drugi nadležni organi i pravna lica i preduzetnici, kao i pružanja usluga iz Registra finansijskih izveštaja.

Obveznici

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke, druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, druga pravna lica, preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, kao i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji (u daljem tekstu: obveznici).

Poslovi koji se obavljaju u Registru finansijskih izveštaja

Član 3

U skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Agencija, u okviru Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar), obavlja sledeće poslove:

1) prima i obrađuje podatke za statističke i druge potrebe (u daljem tekstu: izveštaji za statističke potrebe) i obrađene podatke ustupa državnim organima u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

2) prima, proverava ispunjenost uslova za javno objavljivanje i javno objavljuje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona;

3) verifikuje veličinu pravnog lica u skladu sa Zakonom;

4) u okviru Registra vodi elektronsku bazu podataka za statističke potrebe, bazu izvornih finansijskih izveštaja i bazu podataka o bonitetu;

5) vodi, u elektronskoj formi, posebnu evidenciju obveznika dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, kao i finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona;

6) ustupa podatke iz finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave;

7) izrađuje makroekonomska saopštenja i analize o poslovanju po grupama pravnih lica;

8) pruža usluge iz Registra svim zainteresovanim korisnicima;

9) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se preko registratora Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registrator).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović