PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako ne i pre. Njihova primena u njavećoj meri biće već od 01. 01. 2018. godine.  Predložene su izmene i dopune  sledećih zakona:

 1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Osnovni razlog za predlaganje na usvajanje  Novog zakona o PDV, jeste dalje usaglašavanje naših propisa sa propisma Evropsk Unije u oblasti oporezivanja. Novim predlogom Zakona predviđene su sledeće izmene:

 • Minisatrvo finansija već je dalo saopštenje o odlaganju  obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV za 01. 07. 2018. godine. Ova odredba ugrađena je u predlog Zakna  PDV;
 • Predloženo je da ugostiteljski, ukoliko naplaćuju koji svojim zaposlenima i drugih radno angažovanih lica, imaju pravo na prethodni porez za izdatke za ishranu, uključujući i piće;
 • Predloženo je novo pravo obvezniku PDV da smanji obračunati PDV i to u slučaju kada je poreski organ u postuku kontrole ispravio – odnosno osporio odbitak prethodnog poreza obvezniku PDV u slučaju kada je u postupku kontrole utvrđeno da je obveznik PDV obračunao PDV kao da je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) stav 2. ovog Zakona i da je obračunati PDV iskazao kao prethodni porez;
 • Predložena je promena  odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. Ova izmena trebala bi da se primenjuje od 01. 01. 2019. godine.
 • Predlaže se uvođenje posebnog postupka oporezivanja za promet investicionog zlata. Ova izmena bi trebala da stupi na snagu 01. 04. 2018.
 • Menjaju se odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana;
 • Predloženo je da promet dobara i usluga koje vrši davalac koncesije koncesionaru, odnosno koncesionar davaocu koncesije u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, zaključenog u skladu sa zakonom koji uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, nije ivršen, ako su davalac koncesje i koncesionar obveznici PDV, u slučaju kada bi se taj prmet smatrao izvšenim, imali u potpunosti pravo na odbitak prethodnog PDV u skladu sa zakonom.

 

 1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Ovim Zakonom predviđene su sledeće izmene:

– Izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;

– Predloženo je da se bankama prizna rashod na ime pojedinačnog otpisa  potraživanja kredita kako fizičkim tako i pravnim licima a koji se, u smislu propisa NBS, smatraju problematičnim kreditima, u skladu sa propisima NBS;

– Sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku.

– Predloženo je da se poreska prijava za porez po odbitku podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda.

– Preciziraju se odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama, odnosno pojednostavljen je postupak podnošenja dokumentacije, u slučaju transakcije obveznika sa povezanim licem, kada je predmet transakcije imovina po osnovu koje je obveznik dužan da utvrdi kapitalni dobitak. Kada postoji kapitalni dobitak, on je oporeziv i nije potrebno tu transakciju posebno iskazivati u  okviru transfernih cena;

– Predložena je oaveza podnošenja poreske prijave i u slučaju obustave likvidacionog postupka, do sada je bilo samo u slučaju pokretanja i okončanja postuka likvidacije.

Ovaj Zakon  primenjivaće se od 01. 01. 2018. godine.

 

 

 1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA – Ovim zakonom predviđene su značajne olakšice:

 

– Povećava se neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara umesto 11.790 dinara, Ovaizmena primenjivaće se od  1. januara 2018. godine;

– Uvode se novi poreski podsticaji;

– preciznije se uređuje predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;

– Od 01. 01. 2019. godineukida se pravo preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva i dr.

 

 1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE predložene su sledeće izmene:

 • Produžava se period primene određenih olakšica ;
 • Propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa i dr.

 

 1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Najveći broj izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, dok će ostale izmene imati odloženu primenu.

 

Detaljnije o svim izmenama poreskih propisa pisaćemo nakon usvajanja pomenutih zakona.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović