Članarina u Privrednoj komori Srbije za 2018.

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini. Ova odluka je doneta na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama, stupila je na snagu 21.12.2017. godine, a počinje sa primenom od 1.1.2018. godine.

Član 4. Odluke propisuje da pravna lica, od početka 2018. godine plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2016. godini, na sledeći način:

  1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

 

Najviša mesečna članarina PKS, iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 godišnjeg iznosa koji se priznaje kao rashod za članarine komorama u poreskom bilansu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Ogranci stranih pravnih lica plaćaju članarinu kako je navedeno članom 4.
Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije u iznosu od 1.000,00 dinara mesečno.
Preduzetnici, članoci granskih udruženja i tela Privredne komore, u skladu sa Statutom, plaćaju čalanarinu u iznosu od 3.000,00 dinara mesečno.
Preduzetnici i privredni subjekti koji imaju poslovni prihod manji  od 20 miliona RSD ne plaćaju članarinu, iako se smatraju članovima PKS po samom zakonu, te da novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.
Članovi Privredne komore Srbije nad kojima je pokrenut postupak likvidaci mogu biti oslobođeni članarine.

Članom 5. Odluke definisana je članarina poslovnih banaka, davaoca finansijskog lizinga, društava za osiguranje i društava za reosiguranje, društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društava za upravljanje investicionim fondovima:

  1. za banke – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1021);
  2. za davaoce finansijskog lizinga – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019);
  3. za društva za osiguranje – zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);
  4. za društva za reosiguranje – zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);
  5. za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1020);
  6. društva za upravljanje investicionim fondovima – zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1014).

 

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović