• Home
  • Blog
  • Propisi

PREDUZETNIK NE MOŽE BITI ČLAN OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE I NE MOŽE OBAVLJATI PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

 

 

NEMOGUĆNOST PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA PO OSNOVU OBAVLJANJA PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA KOJE JE VEĆ PRIJAVLJENO PO OSNOVU PREDUZETNIČKE DELATNOSTI

 

U skladu sa Opštim pravilima omladinskog i studentskog zadrugarstva,  zadrugu mogu osnovati studenti, učenici i nezaposlena lica, u skladu sa Zakonom i ovim pravilima, koji nisu mlađi od 15 niti, stariji od 35 godina.

Prema Zakonu o radu,  poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim licem, korisnikom starosne penzije, kao i sa zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena.

Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisuje da su osiguranici samostalnih delatnosti lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja, preduzetnik nema status zaposlenog lica, njegovo obavljanja samostalne delatnosti kao preduzetnika se ne vezuje za radno vreme.

Iz svega napred navedenog, preduzetnik ne može biti član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama; ne može obavljati poslove po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, u skladu sa odredbama Zakona o radu i ne postoji zakonska mogućnost da se u sistemu obaveznog socijalnog osiguranja kombinuje preduzetnička delatnost i obavljanje ugovorenih poslova po osnovu povremenih i privremenih poslova.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović