• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017 i 98/2017)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

Član 2

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz otpada podnosi izvoznik ili uvoznik otpada ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa opštom i posebnom dokumentacijom.

Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit otpada podnosi izvoznik ili posrednik.

Ministarstvo može za pojedine vrste otpada zahtevati i drugu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izdavanje dozvole.

II OPŠTA DOKUMENTACIJA

Član 3

Opšta dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada, i to:

1) za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada – Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;

2) za uvoz i izvoz neopasnog otpada – Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom.

Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada sadrži podatke o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.

Ministarstvo izdaje Dokument o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.

Popunjen obrazac Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.

Popunjen obrazac Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.

Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada prate svaku pošiljku otpada.

Izveštaj o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje izdaje ovlašćena stručna organizacija za ispitivanje otpada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 4

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada mora biti u originalu ili u overenom prepisu, sa prevodom na jezik koji je prihvatljiv za nadležni organ od kojeg se traži dozvola, od strane ovlašćenog sudskog tumača (srpski, odnosno engleski jezik).

III POSEBNA DOKUMENTACIJA

Član 5

Posebna dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata podatke utvrđene u propisanim listama opasnog otpada i neopasnog otpada.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana uključuje i podatke o raspoloživim i potrebnim količinama otpada kao sekundarne sirovine, podatke o postrojenjima za tretman otpada, kao i druge podatke koje vodi Agencija.

Podatke iz stava 2. ovog člana Agencija dostavlja Ministarstvu na njegov zahtev.

Ministarstvo, na osnovu prikupljenih i podnetih podataka i dokumentacije za izvoz otpada utvrđuje da li ima tehničkih pogodnosti, neophodnih mogućnosti i kapaciteta za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način.

  1. Uvoz neopasnog otpada

Član 6

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada radi tretmana prilaže se dokumentacija, i to:

1) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;

2) ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;

3) dokaze da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz;

5) izjavu prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja;

6) saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada, u skladu sa zakonom;

7) zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa sprovođenjem mera zaštite životne sredine i u vezi sa ispunjenošću uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada;

8) podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

9) podatke o graničnim prelazima na kojima će se izvršiti uvoz, i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

10) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

  1. Izvoz neopasnog otpada

Član 7

Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran ili odložen kako je nameravano;

2) potvrda uvoznika, odnosno odobrenje države uvoza da će se sa otpadom namenjenim za ponovno iskorišćenje ili odlaganje postupati na ekološki prihvatljiv način;

tač. 2a)-2g) (brisane)

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

4a) odgovori od najmanje tri operatera koji imaju tehničke pogodnosti, neophodne mogućnosti i kapacitete za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način, u vezi sa ponudama za ponovno iskorišćenje otpada za koji se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, ili u slučaju da odgovori nisu dati u ostavljenom roku, izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je podnosilac zahteva uputio te ponude operaterima;

5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

5a) zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za izvoz otpada;

6) podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

7) podatke o graničnim prelazima za izvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

8) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Izuzetno, odobrenje država tranzita iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne prilaže se ako se država tranzita nije pismeno izjasnila u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja o nameravanom prekograničnom kretanju otpada, kao i u slučaju tranzita otpada određenih vrsta neopasnog otpada (G lista) preko teritorije države članice Evropske unije.

U slučaju iz stava 3. ovog člana prilaže se kopija zahteva podnetog državi tranzita.

  1. Uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 8

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz opasnog otpada prilaže se dokumentacija za uvoz neopasnog otpada iz člana 6. ovog pravilnika, osim podataka iz člana 6. tačka 9) ovog pravilnika.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva prilaže i podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija za izvoz neopasnog otpada iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 9

Pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:

1) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

2) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

3) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik Ministarstvo.

Dokumentacija iz stava 1. tačka 2) ovog člana prilaže se u slučaju kada otpad koji je stigao na odredište iz bilo kojih razloga nije moguće obraditi bez opasnosti po životnu sredinu, te ga je potrebno prevesti u neko drugo postrojenje u odgovarajućim uslovima ili vratiti natrag izvozniku, odnosno proizvođaču.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni list SRJ“, broj 69/99).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2017)

Član 5

Do uspostavljanja elektronskog popunjavanja Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada, Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada u Nacionalnom registru izvora zagađivanja životne sredine, izvoznik opasnog otpada, odnosno neopasnog otpada, dostavlja Ministarstvu popunjene, potpisane i overene dokumente.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a odredbe člana 1. st. 2. i 3. i člana 2. ovog pravilnika primenjuju se od 1. septembra 2017. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

(„Sl. glasnik RS“, br. 80/2017)

Član 6

Odredbe člana 5. st. 2. i 3. Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS“, br. 60/09, 101/10 i 48/17) primenjuju se od 1. januara 2020. godine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović