PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

 

 

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE

 

 

Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju pruge, tj. u okviru pripreme gradilišta za izgradnju pruge, pri čemu je gradilište definisano kao zemljište ili objekat, posebno obeleženo, na kome se gradi, rekonstruiše ili uklanja objekat, odnosno izvode radovi na održavanju objekta, u tom slučaju reč je o prometu usluga iz oblasti građevinarstva kao aktivnosti iz grupe 43.12 – Priprema gradilišta Klasifikacije delatnosti.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-225/2017-04 od 26.10.2017. godine)

 „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

Saglasno navedenom, ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju pruge, tj. u okviru pripreme gradilišta za izgradnju pruge, pri čemu je gradilište, u skladu sa članom 2. tačka 38) Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), definisano kao zemljište ili objekat, posebno obeleženo, na kome se gradi, rekonstruiše ili uklanja objekat, odnosno izvode radovi na održavanju objekta, u tom slučaju reč je o prometu usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, kao aktivnosti iz grupe 43.12 – Priprema gradilišta Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 10) Pravilnika, a za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac usluga. Međutim, u slučaju kada se seča i odvoz stabala ne vrše u okviru pripreme gradilišta, poreski dužnik za predmetni promet jeste obveznik PDV – pružalac usluga.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović