PRODAJA PRAVNOG LICA STEČAJNOG DUŽNIKA

 

OPOREZIVANJE DOBITI U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK – STEČAJNI DUŽNIK PRODAT KAO PRAVNO LICE

 

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica (usled čega se obustavlja stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika) obveznik (nad kojim je obustavljen stečajni postupak) je dužan da za period stečaja koji, u konkretnom slučaju, traje od pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom do dana pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka, podnese poresku prijavu i poreski bilans u kojem dobit utvrđuje kao razliku imovine sa kraja i sa početka perioda stečaja.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-638/2017-044 od 5.10.2017. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 32. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, gubici utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev kapitalnih dobitaka i gubitaka koji su utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Prema članu 34. stav 1. Zakona dobit obveznika u postupku likvidacije, u postupku stečaja od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije ili pravosnažnog rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom, kao i u postupku reorganizacije, oporezuje se u skladu sa ovim zakonom.

Shodno odredbama člana 34. st. 4. i 5. Zakona, dobit obveznika u periodu od pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom do pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka (dalje: period stečaja) utvrđuje se kao pozitivna razlika vrednosti imovine obveznika sa kraja i sa početka perioda stečaja, posle namirenja poverilaca, pri čemu se poreska prijava i poreski bilans podnose u roku od deset dana od dana: pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja; pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović