• Home
  • Blog
  • Propisi

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH USLUGA I PRAVO NA PDV NADOKNADU PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I USLUGA

Poljoprivrednim uslugama prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, se smatraju uzgoj krava, bikova, konja, ovaca, koza, svinja, živine, priprema zemljištva, obrada useva i zasada, zaprašivanje, orezivanje, presađivanje, žetva, berba i slične usluge. Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga se oporezu prema Zakonu o porezu na dohodak građana, bez obzira da li se usluga pruža na posedu, zemlji pružaoca usluga ili na posedu, zemlji isplatioca usluga.

Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga oporezuju se po stopi od 20%, priznaju se normirani troškovi od 20%. Takođe obračunavaju se i plaćaju doprinosi za PIO i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko pružalac usluga nije osiguran po drugom osnovu.
Doprinosi za PIO se obračunavaju po stopi od 26%, a doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović