PDV – NA SLUGE U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV, U OKVIRU IZGRADNJE OBJEKTA – HLADNJAČE, IZVRŠI ISPORUKU SA UGRADNJOM RASHLADNE OPREME KOJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO HLADNJAČE

 

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV, u okviru izgradnje objekta – hladnjače, izvrši isporuku sa ugradnjom rashladne opreme koja predstavlja sastavni deo hladnjače reč je o prometu dobara iz oblasti građevinarstva, a kao aktivnosti iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada. Međutim, kada je reč o servisiranju rashladne opreme koja predstavlja sastavni deo hladnjače, poreski dužnik jeste obveznik PDV koji vrši taj promet.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-240/2017-04 od 26.9.2017. godine)

 „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

Saglasno navedenom, kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV, u okviru izgradnje objekta – hladnjače, izvrši isporuku sa ugradnjom rashladne opreme koja predstavlja sastavni deo hladnjače, što znači da se predmetna oprema ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja suštine objekta – hladnjače, mišljenja smo da je reč o prometu dobara iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a kao aktivnosti iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika. S tim u vezi, poreski dužnik za predmetni promet je obveznik PDV – primalac dobara.

Međutim, kada je reč o servisiranju rashladne opreme koja predstavlja sastavni deo hladnjače, poreski dužnik jeste obveznik PDV koji vrši taj promet, s obzirom na to da se predmetni promet ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović