PDV NA USLUGE OBRAZOVANJA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

 

 

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV OBAVLJA AKTIVNOSTI U OKVIRU OBRAZOVNO-VASPITNOG, INSTRUKTIVNOG I STRUČNOG RADA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

 

U slučaju kada obveznik PDV obavlja aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog, instruktivnog i stručnog rada u oblasti matematike i računarstva, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna PDV po opštoj stopi od 20% i da obračunati PDV plati.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-181/2017-04 od 2.10.2017. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost  na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije koji vrše lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, pri čemu se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Međutim, u slučaju kada obveznik PDV – Matematičko društvo „A…“ obavlja aktivnosti u okviru obrazovno – vaspitnog, instruktivnog i stručnog rada u oblasti matematike i računarstva, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna PDV po opštoj stopi od 20% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Naime, navedene usluge ne smatraju se uslugama predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, odnosno profesionalne prekvalifikacije, za čiji je promet Zakonom propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović