RASHOD ZALIHA U PORESKOM BILANSU


PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OBEZVREĐENJA ZALIHA PROIZVODA U PORESKOM PERIODU KADA SE IZVRŠI NJIHOVO UNIŠTENJE

 

Ukoliko je obveznik, saglasno pozitivnim propisima, u obavezi da prethodno obezvređene zalihe proizvoda uništi iz razloga njihove neupotrebljivosti (zalihama je istekao rok trajanja i iste su, prema kategorizaciji licenciranog lica, svrstane u kategoriju otpada nepodobnog za potrošnju ili obradu), u tom slučaju su se, u poreskom periodu u kome se uništenje zaliha izvrši (o čemu obveznik poseduje validnu dokumentaciju), stekli uslovi za priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja predmetnih zaliha.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-162/2017-04 od 14.7.2017. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 7. stav 1. Zakona).

Prema članu 22v stav 1. Zakona, na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine, koje se utvrđuje kao razlika između neto sadašnje vrednosti imovine utvrđene u skladu sa MRS, odnosno MSFI i njene procenjene nadoknadive vrednosti, ali se priznaju u poreskom periodu u kome je ta imovina otuđena, odnosno upotrebljena, odnosno u kome je nastalo oštećenje te imovine usled više sile.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović