POVRAĆAJ POREZA PO ODBITKU - Biljana Trifunović

POVRAĆAJ POREZA PO ODBITKU

MOGUĆNOST POVRAĆAJA VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT PO ODBITKU, AKO SE NAKNADNO PRIBAVI POTVRDA O REZIDENTNOSTI

 

Ukoliko rezident prilikom plaćanja, odnosno isplate naknade po osnovu kamate nerezidentu ne poseduje potvrdu o rezidentnosti, dužan je da obračuna i plati porez po odbitku po stopi od 20%, a ukoliko isti nerezident naknadno obezbedi potvrdu o rezidentnosti, može da ostvari pravo na povraćaj više plaćenog poreza u iznosu razlike između iznosa plaćenog poreza po stopi od 20% i iznosa poreza po stopi od 10% (za koji bi postojala obaveza plaćanja da je u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom o rezidentnosti), pri čemu, predmetno pravo na povraćaj, nerezident može da ostvari preko rezidentnog isplatioca, koji je obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku na propisane račune u momentu kada je prihod ostvaren.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-469/2017-04 od 28.7.2017. godine)

“Kako navodite, rezidentno privredno društvo nabavilo je opremu od nerezidentnog pravnog lica – rezidenta Republike Italije (dalje: nerezident), za koju je ugovoreno plaćanje na (mesečne) rate sa kamatom. Dalje se navodi da rezident obračunava i plaća porez na dobit po odbitku prilikom isplate (ugovorene) kamate (po dospeću svake rate) po stopi od 20%, s obzirom da u momentu isplate prihoda nerezidentu ne poseduje potvrdu o rezidentnosti. S tim u vezi postavlja se pitanje mogućnosti povraćaja više plaćenog poreza na dobit po odbitku, ako se naknadno pribavi potvrda o rezidentnosti za konkretnog nerezidenta.

Shodno članu 40. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamata.

U smislu člana 40a Zakona, kod obračuna poreza na dobit po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda, pri čemu status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!