POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

PORESKI TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU KAPITALNOG DOBITKA OSTVARENOG PRODAJOM NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU PROMENE VISINE PORESKE STOPE

 

Prihod koji po osnovu prenosa nepokretnosti fizičko lice ostvari kao razliku između prodajne i nabavne cene nepokretnosti, oporezuje se porezom na kapitalni dobitak po poreskoj stopi koja je bila na snazi u vreme prenosa nepokretnosti (kao momenta nastanka poreske obaveze).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-452/2017-04 od 12.7.2017. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana,  kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom stvarnih prava na nepokretnostima.

Pod prenosom iz stava 1. ovog člana smatra se prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (član 72. stav 2. Zakona).

Saglasno odredbi člana 77. Zakona, stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15% i u primeni je od 6. oktobra 2012. godine. U periodu od 1. jula 2001. godine do 27. marta 2010. godine u primeni je bila poreska stopa od 20%, a u periodu do 27. marta 2010. godine do 6. oktobra 2012. godine u primeni je bila stopa od 10%.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović