POREZ NA IMOVINU – NA VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU PO OSNOVU KUPLJENOG GARAŽNOG MESTA NA KOME JE KUPAC VANKNJIŽNI VLASNIK

 

Pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (ugovor o kupovini overen u skladu sa propisima) i kada se prema toj nepokretnosti faktički ponaša kao imalac tog prava (npr. ima državinu). Poreski obveznik kome je poreska obaveza na garažnom mestu nastala sticanjem prava svojine na garažnom mestu u objektu, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00499/2017-04 (2) od 15.9.2017. godine)

 

“Porezom na imovinu oporezuje se i pravo svojine na garažnom mestu u objektu koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije, pa i kad to pravo nije upisano u katastru. Sa stanovišta oporezivanja porezom na imovinu, smatra se da pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (u konkretnom slučaju, ugovor o kupovini overen u skladu sa propisima) i kada se prema toj nepokretnosti faktički ponaša kao imalac tog prava (npr. ima državinu).

Činjenica da ste, kako navodite, garažno mesto kupili u objektu koji nije upisan u javne evidencije nepokretnosti pa ste postali vanknjižni vlasnik, kao i da “trpite rizik da prodavac ponovo proda to parking mesto” ne dovodi do odlaganja nastanka poreske obaveze kupca po osnovu poreza na imovinu.

Poreski obveznik kome je poreska obaveza na garažnom mestu nastala sticanjem prava svojine na garažnom mestu u objektu, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu. Saglasno Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 108/2013 i 118/2013), poreski obveznik – fizičko lice (koje nije preduzetnik) poresku prijavu podnosi na obrascu PPI-2. U poresku prijavu unosi podatke shodno članu 11. tog pravilnika. Između ostalog, u Delu 2. zaokružuje broj 2.1, u Delu 3. zaokružuje broj 3.7, u Delu 4. upisuje podatke o mestu nepokretnosti za koju se podnosi poreska prijava, u Delu 5. u alineji Dan sticanja prava – upisuje dan zaključenja ugovora o kupoprodaji garažnog mesta, u delu Površina nepokretnosti – upisuje podatke o površini garažnog mesta, a pod tačkom 5.1. upisuje godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!