PORESKI TRETMAN PRIHODA OD UGOVORA O DELU

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite obračune poreza i doprinosa koji se po visini značajno razlikuju, a takođe da popuni i nadležnim organima dostavi različite obrasce.
Ugovor o delu definisan je članon 199. Zakona o radu, kojim je propisano da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno vršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.
Pošto se ugovor o delu zaključuje isključivo za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, to znači da se po pravilu, ugovor o delu ne može zaključiti za bilo koji stalni posao kod poslodavca. Ako se poveća obim posla ili treba zameniti odsutnog radnika, nije moguće sa drugim licem zaključiti ugovor o delu, već treba zaključiti radni odnos na određeno vreme (za zamenu odsutnog radnika) ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima (za povećani obim posla).
Kod ugovora o delu radi se obavljanju konkretnog posla, dela, bilo fizičkog ili intelektualnog, koji se samostalno obavlja i kod kog nije bitno vreme obavljanja posla, već je poenta na samom poslu, na primer ugovor o istovaru ili utovaru određene količine robe za određeni iznos i slično

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović