PDV NA USLUGE PRETOVARA ROBE INO PARTNERU

 

 

MESTO PROMETA USLUGE PRETOVARA ODREĐENE ROBE SA VAGONA NA KAMION KOJU OBVEZNIK PDV PRUŽA PRIVREDNOM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU

 

Mestom prometa usluga pretovara određene robe sa vagona na kamion, sa kamiona na kamion i dr. koje obveznik PDV pruža stranom privrednom subjektu sa adresom sedišta/stalne poslovne jedinice koja nije u Republici Srbiji, smatra se inostranstvo.

 

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-102/2017-04 od 4.7.2017. godine)

 

„Od 1. aprila 2017. godine primenjuju se nova pravila za određivanje mesta prometa usluga, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema tim pravilima, mesto prometa usluga određuje se u zavisnosti od toga da li se usluge pružaju poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik, u smislu člana 12. Zakona, pri čemu je Zakonom uređeno koja se lica smatraju poreskim obveznicima za svrhu primene pravila za određivanje mesta prometa usluga.

Naime, u skladu sa Zakonom, strano privredno društvo koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost, između ostalih lica, smatra se poreskim obveznikom iz člana 12. Zakona, a njegov izdvojeni organizacioni deo, obrazovan kao predstavništvo, stalnom poslovnom jedinicom u smislu člana 12. Zakona. U vezi sa navedenim, a u slučaju kada za određivanje mesta prometa usluga nisu propisani izuzeci od primene načela propisanog članom 12. stav 4. Zakona, već se mesto prometa usluga određuje u skladu sa tim načelom, prema kojem se mestom prometa usluga koji se vrši poreskom obvezniku smatra mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište, mesto prometa tih usluga pruženih stranom privrednom društvu određuje se prema mestu (adresi) sedišta ili stalne poslovne jedinice primaoca usluga.

Prema tome, mestom prometa usluga pretovara određene robe sa vagona na kamion, sa kamiona na kamion i dr. koje obveznik PDV pruža stranom privrednom subjektu sa adresom sedišta/stalne poslovne jedinice koja nije u Republici Srbiji, smatra se inostranstvo. S tim u vezi, obveznik PDV koji vrši promet predmetnih usluga nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV po tom osnovu. U ovom slučaju, račun obveznika PDV – pružaoca usluga treba, između ostalog, da sadrži napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o PDV“.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović