PDV NA RAZLIKU U POSTUPKU PRERADE ŠLJIVE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV I POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA RAZLIKU U TEŽINI SVEŽE I SUVE ŠLJIVE KOJA NASTAJE U TOKU POSTUPKA PRERADE ŠLJIVE

 

 

Razlika u težini sveže i suve šljive, nastala u toku postupka prerade sveže u suvu šljivu, nije predmet oporezivanja PDV jer se razlika u težini koja nastaje kao uobičajeni rezultat prerade sveže u suvu šljivu, ne smatra se rashodom iz člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-439/2017-04 od 18.7.2017. godine)

 

“1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost, razlika u težini sveže i suve šljive, nastala u toku postupka prerade sveže u suvu šljivu, nije predmet oporezivanja PDV u skladu sa ZPDV. Naime, razlika u težini koja nastaje kao uobičajeni rezultat prerade sveže u suvu šljivu, ne smatra se rashodom iz člana 4. stav 4. tačka 3) ZPDV. U vezi sa navedenim, obveznik PDV – prerađivač dužan je da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, između ostalog, vodi i evidenciju o nabavljenim i prerađenim šljivama. Pored toga, preporučujemo da obveznik PDV u svojoj poslovnoj dokumentaciji obezbedi i dokument koji bi mogao predstavljati dokaz da određena razlika u težini nastaje kao uobičajeni rezultat prerade sveže u suvu šljivu.

2. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana

Odredbom člana 2. stav 1. Zakonom o porezu na dohodak građana, propisano je da se porez na dohodak građana plaća na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda koji je po nekom od osnova predviđenih u članu 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju, ako je to propisano ovim zakonom (član 2. stav 2. ZPDG).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. ZPDG, porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

1) zarade;

2) prihodi od samostalne delatnosti;

3) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

4) prihodi od kapitala;

5) prihodi od nepokretnosti;

6) kapitalni dobici;

7) ostali prihodi.

Prihodi iz stava 1. ovog člana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. stav 2. ZPDG).

U skladu sa navedenim, razlika u težini sveže i suve šljive, nastala u toku postupka prerade sveže u suvu šljivu, ne predstavlja oporezivi događaj sa stanovišta ZPDG.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović