DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ČLANOVE PORODICE

 

 

PORESKI TRETMAN PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE POSLODAVAC PLAĆA U KORIST ZAPOSLENOG I ČLANOVA NJEGOVE UŽE PORODICE

 

Pravo na poresko oslobođenje po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje ne može da se ostvari za deo premije koji se odnosi na članove uže porodice zaposlenog (osiguranika) obuhvaćene polisom osiguranja, i takvo davanje ima tretman zarade na koju se obračunavaju porezi i doprinosi.

 

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-440/2015-04 od 12.7.2017. godine)

 

„Kako navodite, poslodavac u skladu sa ugovorom koji je sklopio sa društvom za osiguranje, plaća u korist svojih zaposlenih premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. U skladu sa predmetnim ugovorom korisnici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja su zaposleni i članovi njihove uže porodice (supružnici i deca). Ističete da se visina premije određuje u zavisnosti od starosti, zdravstvenog stanja i pola zaposlenog u čiju korist se plaća, kao i od broja članova uže porodice zaposlenog a koji su korisnici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, prema navodima premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac plaća za zaposlene u sebi sadrži i deo premije koji se odnosi na članove uže porodice zaposlenog obuhvaćene polisom osiguranja a koji imaju status osiguranika, odnosno osiguranih lica u smislu uredbe koja se odnosi na dobrovoljno zdravstveno osiguranje i zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. Napominjete da poslodavac ne plaća penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond u korist svojih zaposlenih.

Saglasno članu 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana,  pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Odredbom člana 14. stav 1. Zakona propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović