• Home
  • Blog
  • Propisi

PRIZNAVANJE RASHODA ZA DAVANJE U ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE, NAUČNE, HUMANITARNE, VERSKE I SPORTSKE NAMENE U NOVCU, ROBI I USLUGAMA

U smislu odredaba člana 15. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, rashod po osnovu izdataka obveznika priznaje se pod uslovima propisanim tim članom, nezavisno od toga da li je davanje izvršeno u novcu, robi, uslugama, pri čemu, kao dokaz za priznavanje rashoda u skladu sa predmetnim članom Zakona obveznik može dostaviti npr. odluku organa društva o davanju donacije, ugovor, izvode sa računa banaka, izveštaj primaoca donacije o korišćenju iste i drugo.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-76/2017-04 od 12.7.2017. godine)

 

 Odredbom člana 15. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  propisano je da se kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za:

1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu;

2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koja su učinjena Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave.

Zakonom je propisano je da se izdaci priznaju kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje svoje delatnosti.

Rashod koji obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu navedenih davanja se priznaje u poreskom bilansu obveznika, nezavisno od toga da li je isto (davanje) izvršeno u novcu, robi, uslugama.

Kao dokaz, za navedena davanja, obveznik može dostaviti npr. odluku organa društva o davanju donacije, ugovor, izvode sa računa banaka, izveštaj primaoca donacije o korišćenju iste i dr. pri čemu napominjemo da u svakom konkretnom slučaju nadležni poreski organ ceni da li su ispunjeni uslovi za priznavanje navedenih izdataka kao rashoda u poreskom bilansu obveznika.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović