POREZ NA PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA

 

Domaće  pravno lice zaključuje ugovor o ekskluzivnoj distribuciju na tržištu Srbije sa inodobavljačem, i po tom osnovu če plaćati naknadu dobavljaču iz inostranstva.

Mesto prometa ove usluge se određuje prema opštem pravilu, tj. prema mestu u kojem primalac usluge ima sedište, mesto prometa ove usluge, u konkretnom slučaju je Republika Srbija. Ako se nerezidentno pravno lice nije registrovalo u sistem PDV u Republici Srbiji, domaće pravno lice – primalac usluge ima obavezu da internim putem obračuna PDV, uz pravo da interno obračunati PDV odbije kao prethodni porez (u skladu sa opštim uslovima iz člana 28. Zakona o PDV).

Takođe, naknada koju domaće pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu predmet je oporezivanja porezom na dobit po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  budući da se usluga za koju se plaća naknada koristi na teritoriji Republike Srbije.

U ovom slučaju domaće pravno lice dužno je da prilikom isplate predmetne naknade, obračuna i plati porez po odbitku po stopi od 20%, osim ako nisu ispunjeni uslovi za primenu međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO). Iz ugla UIDO predmetni prihod ima karakter dobiti od poslovanja, u smislu člana 6. UIDO, što znači da pravo oporezivanja ima država rezidentnosti primaoca prihoda. To praktično znači da ukoliko bi domaće pravno lice u trenutku isplate naknade posedovalo potvrdu da je primalac naknade rezident države sa kojom je zaključen UIDO, kao i dokaz o stvarnom vlasništvu prihoda, u tom slučaju ne bi postojala obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, ali bi postojala obaveza podnošenja poreske prijave (Obrazac PDPO/S) uz koju bi se priložila potvrda o rezidentnosti.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović