POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

 

Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, svrstava se u I amortizacionu grupu.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00057/2017-04 od 22.6.2017. godine)

 

“Saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji objektom smatra i energetski objekat, da prema mišljenju Ministarstva rudarstva i energetike, Broj: 011-00-00039/2017-06 od 18.04.2017. godine, energetski objekat predstavlja tehničko-tehnološku funkcionalnu celinu koju čine nepokretni i pokretni delovi energetskog objekta, kao i da se prema mišljenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Broj: 011-00-00187/2017-07 od 12.06.2017. godine, „građevinska dozvola prilikom izgradnje objekta, izdaje za vetroturbinu kao objekat koji predstavlja jedinstvenu celinu, što dalje ima za posledicu, da se vetroturbina posmatra kao jedinstveni objekat koji uključuje elisu, generator kao i druge sastavne delove“ smatramo da vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu.

Na postojanje predmeta oporezivanja nije od uticaja vrsta materijala od koga je energetski objekat izgrađen, niti motiva zbog kojih je izgradnja izvršena (kako navodite, „temelj i stubovi se grade isključivo u cilju montaže gondole“), već da li je reč o nepokretnoj stvari tj. stvari koja se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene ekonomske suštine.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti, pa i energetski objekat – vetroturbinu obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Ako obveznik vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama ne iskazuje na navedeni način, osnovicu poreza na imovinu za energetski objekat – vetroturbinu (kao objekat za proizvodnju električne energije) sa pripadajućim zemljištem, čini zbir knjigovodstvene vrednosti energetskog objekta – vetroturbine i vrednosti pripadajućeg zemljišta procenjene primenom elemenata korisne površine tog zemljišta i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće vrste zemljišta u zoni u kojoj se ono nalazi, pod uslovom da obveznik u poslovnim knjigama posebno iskazuje vrednost tog objekta od vrednosti pripadajućeg zemljišta. Ako obveznik u poslovnim knjigama ne iskazuje posebno vrednost tog objekta od vrednosti pripadajućeg zemljišta, osnovica poreza na imovinu za pripadajuće zemljište i energetski objekat – vetroturbinu koji se na njemu nalazi, kao jedinstvenu celinu, čini vrednost zemljišta (procenjena primenom elemenata korisne površine tog zemljišta i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće vrste zemljišta u zoni u kojoj se ono nalazi) uvećana za građevinsku vrednost objekta procenjenu od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit pravnih lica, prema odredbi člana 10. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Imajući u vidu da je, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji, objekat (između ostalog i energetski objekat) građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu, a uzimajući u obzir i mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Broj: 011-00-00187/2017-07 od 12.06.2017. godine, prema kome se, između ostalog, „vetroturbina posmatra kao jedinstveni objekat koji uključuje elisu, generator kao i druge sastavne delove“, te da (prema Zakonu o energetici) proizvodnja električne energije obuhvata proizvodnju u hidroelektranama, termoelektranama, termoelektranama-toplanama i drugim elektranama koje koriste obnovljive izvore energije (dalje: elektrane), mišljenja smo da vetroelektrana (energetski objekat koji za proizvodnju električne energije koristi vetar kao obnovljivi izvor energije) predstavlja nepokretnost koja se, radi utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, svrstava u I amortizacionu grupu (pod rednim brojem 6. Elektrane) i amortizuje na način propisan ZPDPL i Pravilnikom.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović