• Home
  • Blog
  • Propisi

NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA, PO OSNOVU POPRAVKE OPREME IZVRŠENE U INOSTRANSTVU

 

Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari od rezidenta po osnovu naknade za uslugu popravke opreme, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je predmetna usluga izvršena van teritorije Republike.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-507/2017-04 od 11.7.2017. godine)

 

 „U skladu sa Zakonom  o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Shodno članu 71. stav 1. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se na dan isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom (član 71. stav 3. Zakona).

Nerezidentno pravno lice vrši popravku opreme (u vlasništvu rezidentnog pravnog lica) van teritorije Republike (konkretno na teritoriji Republike Austrije), pri čemu, kako navodite u podnetom zahtevu, isto nerezidentno pravno lice organizuje prevoz predmetne opreme (iz Srbije do Austrije i nazad). Po navedenom osnovu nerezidentno pravno lice izdaje (rezidentu) objedinjenu fakturu sa jedinstvenom naknadom u kojoj su sadržane i naknada za popravku i naknada prevoza predmetne opreme.

Nezavisno od činjenice što je (shodno navedenom) ispostavljena faktura sa jedinstvenim iznosom naknade, smatramo da su, u konkretnom slučaju, pružene (od strane nerezidentnog pravnog lica) dve različite usluge.

S tim u vezi, prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari od rezidenta po osnovu naknade za uslugu popravke opreme, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, imajući u vidu da je predmetna usluga izvršena van teritorije Republike.

Takođe, prihod nerezidentnog pravnog lica, ostvaren od usluge prevoza koji je izvršen van teritorije Republike, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Saglasno navedenom, a imajući u vidu da je deo naknade koji se odnosi na uslugu prevoza izvršenog na teritoriji Republike oporeziv porezom po odbitku, u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, smatramo da je rezident (kao isplatilac prihoda) dužan da utvrdi koji deo naknade se odnosi na uslugu prevoza izvršenog na teritoriji Republike, i na taj deo naknade obračuna i plati porez po odbitku, shodno članu 71. stav 1. Zakona, osim ukoliko su ispunjeni uslovi za primenu odredaba međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović