ISPRAVKE VREDNOSTI POJEDINAČNOG POTRAŽIVANJA – PRIZNAVANJE KAO RASHODA U PB

 

Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaje se ispravka vrednosti (indirektan otpis) pojedinačnog potraživanja pod uslovom da je od roka za njegovu naplatu do kraja poreskog perioda (za koji se sastavlja poreski bilans) prošlo najmanje 60 dana, bez obaveze ispunjenja dodatnih uslova (npr. da su predmetna potraživanja utužena).

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1526/2017-04 od 14.7.2017. godine)

 

“Saglasno odredbi člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prema odredbi člana 16. stav 1. Zakona, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika; 2) da su ta potraživanja u knjigama poreskog obveznika otpisana kao nenaplativa; 3) da poreski obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom.

Shodno stavu 2. istog člana Zakona, na teret rashoda priznaje se i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP ne iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, ukoliko obveznik ispuni uslove propisane odredbama stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Prema odredbi člana 16. stav 7. Zakona, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja za koja su ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 1) i 2), odnosno stava 2. ovog člana, pod uslovom da su troškovi utuženja pojedinačnog dužnika veći od ukupnog iznosa potraživanja od tog dužnika.

Saglasno odredbi člana 16. stav 8. Zakona, pod troškovima utuženja u smislu stava 7. ovog člana smatraju se takse i drugi javni prihodi koji se plaćaju za podnošenje tužbe u skladu sa zakonom kojim se uređuju sudske takse.

Na teret rashoda priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja iz st. 1. i 2. ovog člana, ako je od roka za njihovu naplatu, odnosno realizaciju prošlo najmanje 60 dana (član 16. stav 9. Zakona).

U smislu člana 16. stav 10. Zakona, za iznos rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja iz stava 9. tog člana zakona, koji su bili priznati u poreskom bilansu, uvećavaju se prihodi u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome obveznik izvrši otpis vrednosti istih potraživanja, ako nije kumulativno ispunio uslove iz stava 1, odnosno stava 2, odnosno iz stava 7. ovog člana.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da se kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaje ispravka vrednosti (indirektan otpis) pojedinačnog potraživanja pod uslovom da je od roka za njegovu naplatu do kraja poreskog perioda (za koji se sastavlja poreski bilans) prošlo najmanje 60 dana, pri čemu napominjemo da u tom slučaju Zakonom nije propisana obaveza ispunjenja dodatnih uslova.

Međutim, ukoliko obveznik izvrši (direktan) otpis (prethodno ispravljenih) potraživanja potrebno je da kumulativno ispuni uslove propisane članom 16. st. 1. i 2. Zakona, između ostalog, da pruži dokaze da su predmetna potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja (osim ako su troškovi utuženja pojedinačnog dužnika veći od ukupnog iznosa potraživanja od tog dužnika), kako bi rashod iskazan po osnovu ispravke vrednosti potraživanja u prethodnim periodima bio trajno priznat.”

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!