• Home
  • Blog
  • Propisi

PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOTIZACIJE I SMEŠTAJA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU SVOJIH ZAPOSLENIH I POSLOVNIH PARTNERA U PB OBVEZNIKA

 

Troškovi koje je obveznik čija je delatnost trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima iskazao u svojim poslovnim knjigama na ime kotizacije i smeštaja za učešće, kako svojih zaposlenih, tako i najvažnijih klijenata, na stručnom skupu farmaceuta koji se organizuje sa ciljem da se farmaceuti upoznaju sa novim lekovima i novim pristupima lečenju, pri čemu se na kraju skupa polažu testovi i obezbeđuje se određeni broj bodova koji su neophodni za održavanje licence farmaceuta, priznaju se u poreskom bilansu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-154/2017-04 od 8.5.2017. godine).

 

U skladu sa odredbom člana 15. stav 6. Zakona, izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 10% od ukupnog prihoda.

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda (član 15. stav 7. Zakona).

Shodno Mišljenju Sektora za finansijski sistem od 12. aprila 2017. godine, u smislu propisa koji uređuju računovodstvo, svaki obveznik treba da uredi razgraničenje troškova reklame i propagande s jedne, odnosno troškova reprezentacije s druge strane, u skladu sa svojim opštim aktom, odnosno da u navedenom aktu detaljnije uredi pitanja odobravanja i visine troškova reprezentacije. Takođe, prilikom utvrđivanja da li određeni trošak treba smatrati reklamom i propagandom ili reprezentacijom, trebalo bi poći od pravila da su usluge učinjene za reklamu i propagandu namenjene većem broju (nepoznatih) lica pod istim uslovima, za razliku od usluga učinjenih za reprezentaciju koje su namenjene samo unapred određenim (poznatim) licima.

Imajući u vidu navedeno, da rashod koji je obveznik (u konkretnom slučaju) iskazao u svojim poslovnim knjigama po osnovu kotizacije i smeštaja za učešće na stručnom skupu svojih poslovnih partnera (najvažnijih klijenata, odnosno kupaca), predstavlja rashod reprezentacije koji se priznaje u poreskom bilansu obveznika u skladu sa članom 15. stav 7. Zakona.

Međutim, kada je reč o rashodu koji je obveznik po istom osnovu iskazao na ime učešća svojih zaposlenih na pomenutom skupu, tako iskazan rashod, ne predstavlja rashod reprezentacije, već rashod koji se priznaje u poreskom bilansu obveznika u skladu sa odredbama člana 7. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović