PRIHODI OD YOUTUBE I POREZI

Na opšte zadovoljstvo sve više je mladih, i ne tako mladih fizičkih lica koji imaju svoj kanal na YOUTUBE na kojima objavljuju besplatne video snimke na razne teme. Većina ih je prilikom regitracije kanala ili nešto kasnije, sklopila ugovor, čekirala polje da daju saglasnost da  na njihovim video snimcima Youtube emituje oglase koji su u skladu sa temom koju obrađuje autor kanala.

U zavisnosti od posećenosti kanala i broja pregleda na dnevnom nivu, dobar broj autora video snimaka prima mesečnu nadoknadu, neko malu, dok ima osoba kojima se posrećilo, pa pored redovnog posla zarađuju  i po 2 hljade eura mesečno. Većina autora video snimaka bave se raznim temama, većina od njih nije ekonomske struke, ali kako se prihodi povećavaju sve veći broj osoba se javlja sa pitanjem, da li ti prihodi podležu nekoj vrsti poreza, da li postoji neka obaveza prema državi po osnovu primljenog novca.

 

Fizičko lice koje  dozvoljava da se na njegov kanal (i snimke koje tu objavljuje) postavljaju reklame i baneri, pruža uslugu reklamiranja.

Prihod koji se po tom osnovu ostvari smatra drugim prihodom iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana (ostali prihodi), za koji se plaća porez po stopi od 20% uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

 

Fizičko lice koje ostavruje prihod od reklama na Youtube ima obavezu da po osnovu ostvarivanja svakog prihoda podnese poresku prijavu na obrascu PP OPO (u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda) i da obračuna i plati pripadajući porez. Pored toga, plaćaju se pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.  Ukoliko dobijete potvrdu od  Youtube da su na isplaćenu sumu platili porez, što je najverovatnije nemoguće, i kako se radi o stranom isplatiocu, oni nemaju obavezu da za vas plaćaju porez, več ta obaveza prelazi na primaoca novca.

Treba imati u vidu, kada se radi o fizičkim licima primaocima sredstava od Youtube  koji su u  radnom odnosu – zaposleni, ili penzioneri, preduzetnici, poljoprivrednici u tom slučaju obračunavaju i plaćaju:

  • Porez na dohodak građana koji iznosi 20% na bruto osnovicu – znači na ukupno primljenu sumu, umanjenu za 20% normiranih troškova;
  • Doprins za penziono i invalidsko osiguranje po stopi od 26%, ova stopa se primenjuje na istu osnovicu na koju se obračunava i porez.

 

Ukoliko prihode od Youtube ostvaruje fizičko lice koje nije osigurano na zdravstveno osiguranje – što znači radi se o nezaposlenom licu, a njih je najviše. Pored poreza i doprinosa za PIO  nezaposlena licia imaju obavezu da plate i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3% primenjuje se na istu osnovicu kao i porez.

Prihod od Youtube predstavlja bruto osnovicu, koju treba umanjiti za normirane troškove od dozvoljenih 20% i na dobijenu sumu rimeniti propisane stope poreza i doprinosa u zavisnosti od statusa lica ZAPOSLEN ili NEZAPOSLEN.

Primer obračuna poreza i doprinosa  kada se radi o nezaposlenom i zaposlenom licu.

Red. OPIS Nezaposleni AA Zaposleni BB
br
1 2 3 4
1 Naplaćena suma – bruto osnovica 200.000,00 200.000,00
2 Normirani troškovi ( red.br.1X20%) 40.000,00 40.000,00
3 Oporezivi prihod (red.br.1- red.br.2) 160.000,00 160.000,00
4 Porez na dohodak građana ( red. br 3×20%) 32.000,00 32.000,00
5 Doprinos za PIO ( red.br.3x 26%) 41.600,00 41.600,00
6 Doprinos za zdravstveno osiguranje 16.480,00
(red.br 5×10,3%)
7 Prihod za isplatu ( red.br.1-4-5-6) 109.920,00 126.400,00

 

 

OBRAZAC PPP-PD

Poreska prijava koja se dostavlja po osnovu
isplaćenih prihoda od YouTube
OBRAZAC PPP-PD  (Pojedine pozicije)
Red OPIS Nezaposleni AA
br.
1.1. Vrsta prijave 1
1.2. Obračunski period 07   2017
1.4. Datum plaćanja 12 08 2017
3.6. Šifra vrste prihoda 1 05  619 00 0
3.9. Bruto prihod 200.000,00
3.10, Osnovica za porez 160.000,00
3.11. Porez 32.000,00
3.12. Osnovica za doprinose 160.000,00
3.13. PIO 41.600,00
3.14. Zdravstvo 16.480,00
3.15. Nezaposlenost 0
3.16. Beneficirani PIO 0
3.17. U MFP polja se ne unose podaci 0

 

Obrazac PPP-PD podnosi se Poreskoj upravi na dva načina, elektronski ili poštom. Tek nakon dobijanja BOP broja, prmalac sredstava uplaćuje sredstva  na ime poreza i doprinosa.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović