PRAVO NA POVRAĆAJ PDV

 

POSTOJANJE PRAVA NA POVRAĆAJ PDV – PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE STEČENO U PERIODU DOK JE OBVEZNIK PDV PBAVLJAO DELATNOST KAO PREDUZETNIK

 

Obveznik PDV – privredno društvo, koje je u potvrdi Agencije za privredne registre navedeno kao pravni sledbenik preduzetnika, ima pravo na povraćaj PDV stečenog u periodu dok je obveznik PDV obavljao delatnost kao preduzetnik.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00188/2016-04 od 28.6.2017. godine).


„Obveznik PDV – privredno društvo, koje je u potvrdi Agencije za privredne registre navedeno kao pravni sledbenik preduzetnika, ima pravo na povraćaj PDV stečenog u periodu dok je obveznik PDV obavljao delatnost kao preduzetnik. Naime, u slučaju kada je obveznik PDV – preduzetnik doneo odluku da će nastaviti da obavlja delatnost u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, a na osnovu koje je Agencija za privredne registre donela rešenje kojim je istovremeno brisan preduzetnik iz registra privrednih subjekata i osnovano privredno društvo koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva, pravo na povraćaj PDV koje je stekao obveznik PDV – preduzetnik do osnivanja privrednog društva može da ostvari obveznik PDV – to privredno društvo (pravni sledbenik preduzetnika).

 

Odredbom člana 52. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 108/2016 – dalje: Zakon) propisano je da ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike.

Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj iz stava 1. ovog člana, razlika se priznaje kao poreski kredit (stav 2. člana 52. Zakona).

Prema stavu 3. istog člana Zakona, poreski obveznik može da traži povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 2. ovog člana podnošenjem zahteva, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Povraćaj iz st. 1. i 3. ovog člana vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, po isteku roka za predaju poreske prijave ako je poreska prijava blagovremeno podneta, u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo od dana podnošenja poreske prijave koja nije blagovremeno podneta, odnosno od dana podnošenja zahteva iz stava 3. ovog člana (stav 4. člana 52. Zakona).

Odredbom člana 2. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014 – dalje: Pravilnik o povraćaju PDV) propisano je, da se obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj pravilnikom kojim se uređuju oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i obliku i sadržina poreske prijave PDV (dalje: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, u toj prijavi opredeljuje se za povraćaj iskazanog iznosa ili da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period, na način propisan Pravilnikom.

Prema članu 3. stav 1. Pravilnika o povraćaju PDV, ako se obveznik PDV (dalje: obveznik), u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, opredeli za povraćaj PDV, povraćaj PDV vrši se na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.

Prema odredbi člana 92. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – dalje: Zakon o privrednim društvima), preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva iz stava 1. ovog člana koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva (član 92. stav 3. Zakona o privrednim društvima).“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović