3

PDV NA PROMET DRVETA

 

STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET OGREVNOG DRVETA

 

Na promet, odnosno uvoz ogrevnog drveta, tj. drveta za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima, PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10%. S tim u vezi napominjemo, činjenica da kupac ogrevnog drveta koristi predmetno dobro kao sirovinu za proizvodnju lesonita i proizvodnju pare kao pogonskog goriva za grejanje, nema uticaj na oporezivanje prometa predmetnog dobra po poreskoj stopi od 10%.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00331/2017-04 od 28.6.2017. godine)

 

 „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, na promet, odnosno uvoz ogrevnog drveta, tj. drveta za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima, PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10%. S tim u vezi napominjemo, činjenica da kupac ogrevnog drveta koristi predmetno dobro kao sirovinu za proizvodnju lesonita i proizvodnju pare kao pogonskog goriva za grejanje, nema uticaj na oporezivanje prometa predmetnog dobra po poreskoj stopi od 10%.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

U skladu sa odredbom člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona propisano je da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet ili uvoz ogrevnog drveta, uključujući brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase.

Odredbom člana 9. stav 1. Pravilnika propisano je da se ogrevnim drvetom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona, smatra drvo za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed