ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE U RADNOM ODNOSU A ISTOVREMENO JE I KORISNIK STAROSNE PENZIJE

 

Poslodavac je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za zaposlenog – obveznika prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je osiguranik – fizičko lice koje je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja prema zakonu kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Osiguranici biraju da li će biti osigurani na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa ili po osnovu ostvarene penzije.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-208/2017-04 od 18.5.2017. godine).

“Osiguranici na obavezno zdravstveno osiguranje su fizička lica koja su obavezno osigurana u skladu sa ovim zakonom, i to: lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine, kao i kod fizičkih lica (dalje: zaposleni), kao i korisnici penzije i prava na novčane naknade koji su ova prava ostvarili prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, saglasno odredbama člana 17. stav 1. tač. 1) i 22) Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Odredbom člana 21. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, propisano je da ako osiguranik iz člana 17. ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, prioritetni osnov osiguranja, koji isključuje druge osnove osiguranja, utvrđuje se po sledećim prioritetima:

1) osiguranje po osnovu zaposlenja ili penzije (član 17. stav 1. tač. 1) do 12) i 22) do 23) ovog zakona;

2) osiguranje po osnovu osnivanja privrednih društava, po osnovu preduzetništva, odnosno po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti (član 17. stav 1. tač. 17) do 20) ovog zakona);

3) osiguranje po osnovu bavljenja poljoprivredom (član 17. stav 1. tačka 21) ovog zakona);

4) osiguranje po osnovu drugih propisanih osnova osiguranja (član 17. stav 1. tač. 13) do 16), 24) i 25) ovog zakona).

Lice koje ispunjava uslov za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. stav 1. tač. 1) do 12), tač. 17) do 20), kao i tač. 22) i 23) ovog zakona, po više osnova osiguranja, dužno je da izabere jedan od osnova osiguranja po kome će biti zdravstveno osigurano, odnosno po kome će ostvarivati prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (stav 2. tog člana zakona).

Odredbom člana 21. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, propisano je da osiguranici iz stava 1. ovog člana prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju prema prioritetno utvrđenom osnovu osiguranja.

Prema Instrukciji koju je doneo ministar zdravlja, broj: 011-00-142/2012-20 od 7. avgusta 2012. godine, koja se odnosi na tumačenje pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju, u delu pod brojem 2. navodi se da je data „mogućnost licima koja su u momentu zasnivanja radnog odnosa, ujedno i korisnici penzije, na osnovu čega ispunjavaju uslove za osiguranje i sticanje svojstva osiguranika po dva osnova, i to po osnovu radnog odnosa iz člana 17. stav 1. tačka 1), kao i po osnovu ostvarene penzije iz člana 17. stav 1. tač. 22) Zakona – da izaberu jedan od dva napred navedena osnova osiguranja. Na taj način izborom prečeg osnova osiguranja oni se opredeljuju i za sadržaj i obim prava po osnovu jednog ili drugog osnova osiguranja.“

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe kao i Instrukciju ministra zdravlja, poslodavac je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za zaposlenog – obveznika prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je osiguranik – fizičko lice koje je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja prema zakonu kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Obaveza poslodavca da obračunava i plaća doprinos za zdravstveno osiguranje za navedeno fizičko lice (koje je u radnom odnosu a istovremeno je i korisnik starosne penzije) u konkretnom slučaju postoji ukoliko je lice u skladu sa propisima koji uređuju zdravstveno osiguranje kao osnov osiguranja izabralo osiguranje po osnovu radnog odnosa.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović