• Home
  • Blog
  • Propisi

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 – dr. pravilnik, 25/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik)

 Predmet uređivanja

Član 1

Ovo uredbom bliže se određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznici, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade (u daljem tekstu: naknada).

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) emisija SO2 jeste ispuštanje sumpor-dioksida (SO2) i sumpor-trioksida (SO3), izraženo kao emisija SO2;

2) emisija NO2 jeste ispuštanje azot-oksida (NO) i azot-dioksida (NO2), izraženo kao azot-dioksid (NO2);

3) praškaste materije jesu materije čija ukupna masena koncentracija u emisiji iznosi najviše: 50 mg/m3 pri masenom protoku većem od 0,5 kg/h; 150 mg/m3 pri masenom protoku od 0,5 kg/h i manjem;

4) korektivni koeficijent jeste podsticajni korektivni koeficijent koji zavisi od količine i porekla emisije;

5) obračunski period jeste period jedne kalendarske godine;

6) naredni obračunski period jeste period kalendarske godine koja sledi nakon godine u kojoj se donosi rešenje o utvrđivanju naknade;

7) prethodni obračunski period jeste period kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rešenje o utvrđivanju naknade;

8) biorazgradiva kesa jeste proizvod koji je ponovno iskoristiv biorazgradnjom i koji je proizveden tako da kada postane otpad, taj otpad treba da ima takva prirodna svojstva da može da bude podvrgnut fizičkom, hemijskom, termalnom ili biološkom raspadanju i da se većina gotovih komposta na kraju razloži u ugljen-dioksid, biomasu i vodu.

Vrste zagađivanja

Član 3

Vrste zagađivanja, u smislu ove uredbe, jesu sva zagađivanja životne sredine koja potiču od sledećih izvora zagađivanja:

1) emisije pojedinačnih izvora zagađivanja;

2) proizvedeni ili odloženi otpad;

3) supstance koje oštećuju ozonski omotač;

4) (brisana)

5) plastične polietilenske kese tzv. treger kese – (u daljem tekstu: plastične kese).

Kriterijumi za obračun naknade

Član 4

Naknada za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja obračunava se prema vrsti, količini ili osobinama emisija sledećih zagađujućih materija:

1) oksida sumpora izraženih kao sumpor-dioksid (u daljem tekstu: SO2);

2) oksida azota izraženih kao azot-dioksid (u daljem tekstu: NO2);

3) praškaste materije.

Pojedinačni izvori emisije SO2, NO2 i praškastih materija, u smislu ove uredbe, jesu tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u vazduh:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović