• Home
  • Blog
  • Propisi

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 – dr. pravilnik, 31/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznici plaćanja naknade, kriterijumi za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) gume jesu gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi, nakon završetka životnog ciklusa, koje vlasnik odbacuje ili namerava da odbaci zbog oštećenja, istrošenosti ili drugih razloga;

2) proizvodi koji sadrže azbest jesu azbestni cement ili proizvodi od azbestnog cementa, azbestni frikcioni proizvodi, azbestni filteri, azbestni tekstil, azbestni papir i karton, azbestni zaptivači, azbestni ambalažni materijali, azbestni materijal za ojačanja, azbestne podne obloge i azbestna punila;

3) baterija ili akumulator jeste svaki izvor električne energije proizvedene pretvaranjem hemijske energije, a koji može da se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti);

4) ulja jesu sva mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i sva jestiva ulja;

5) električni i elektronski proizvodi jesu proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

5a) vozilo jeste svako vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi;

6) obveznici plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada jesu proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (u daljem tekstu: obveznici plaćanja naknade);

7) naknada za upravljanje posebnim tokovima otpada jeste posebna naknada koju proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada plaćaju za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada (u daljem tekstu: naknada).

II PROIZVODI KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

Član 3

Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada jesu:

1) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;

2) proizvodi koji sadrže azbest;

3) baterije ili akumulatori;

4) sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;

5) električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici plaćanja naknade godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj iz stava 4. ovog člana direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

IV OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE

Član 5

Obveznici plaćanja naknade jesu:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović