UPIS STAŽA OSIGURANJA ZA AUTORSKE UGOVORE

 

Evidentiranje staža osiguranja za lice angažovano po osnovu autorskog ugovora

 

Lica koja se angažuju po osnovu autorskog ugovora prijavljuju se Centralnom registru na obavezno socijalno osiguranje, kao osiguranici samostalnih delatnosti. Ukoliko pravno lice ili preduzetnik agažuje lice po osnovu autorskog ugovora, prilikom isplate naknade po osnovu ugovora dužan je da obračuna i plati porez i doprinose na osnovu naknade prema ugovoru. Pravno lice ili preduzetnik koji je angažovao lice po osnovu autorskog ugovora podnosi poresku prijavu Poreskoj upravi na obrascu PPP PD, a Fondu PIO izveštaj o plaćenom doprinosu za PIO na obrascu M-UN.

Dostavljanjem obrasca M-UN Fondu PIO vodi se evidencija o stažu u prethodnoj godini, u junu tekuće godine može se podneti zahtev Fondu PIO da se izda potvrda o upisanom stažu za prethodnu godinu. Takođe, na osnovu dostavljenih obrazaca M-UN uvodi autora u matičnu evidenciju penzijskog i invalidskog osiguranja i evidentira plaćeni doprinos za PIO i osnovicu na koju je plaćen doprinos radi utvrđivanja staža osiguranja i osnova za utvrđivanje visine penzije.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović