• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2017)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

2) nova oprema i mašina jeste oprema, mašina i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu (i čiji su svi sastavni delovi novi);

3) povezana lica su nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) poreske obaveze jesu obaveze po osnovu javnih prihoda, osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja;

5) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

6) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavljača; datum izdavanja; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašine ili mehanizacije; ukupnu cenu; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke; kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

7) dobavljač je lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom koji uređuje trgovinu i koje podnosiocu zahteva izdaje predračun, odnosno račun za nabavku predmeta investicije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović