POSLOVNE KNJIGE FIZIČKIH LICA KOJA SU U SISTEMU PDV

Fizička lica koja obavljaju delatnost se smatraju malim obveznicima,  mogu dobrovoljno da podnesu zahtev da budu obveznici PDV ili da postanu obveznici PDV ukoliko imaju promet veći od 8.000.000 dinara.

Malim obveznikom se smatra lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, odnosno koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara.

Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, fizička lica koji su obveznici PDV se smatraju preduzetnicima. Dakle u skladu sa Zakonom mogu da se opredele da vode poslovne knjige po prostog  knjigovodstva ili da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Prema Pravilniku o prostom knjigovodstvu, poslovne knjige se na propisanim obrascima:

  • PK – 1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda;
  • PK – 2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pored toga, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja, preduzetnik sastavlja i pojedinačne pomoćne evidencije, iz kojih odgovarajuće podatke knjiži u poslovnoj knjizi, i to na obrascima:

  • KL – Kalkulacija prodajne cene;
  • DPU – List dnevnog prometa ugostitelja;
  • PM – Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, čiji je sastavni deo PM – 1 – Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja;
  • GP – Evidencija o gotovim proizvodima;
  • KR – Prijemni – evidencioni list komisione robe, čiji je sastavni deo obrazac KR – 1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe.

Preduzetnici koji se opredele da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da o tome najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja obaveste Agenciju za privredne registe. Finansijske izveštaje sastavljaju prema prema Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Preduzetnici su dužni da za statističke potrebe do kraja februara dostave Agenciji za privredne registre za prethodnu godinu Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Za redovne godišnje finansijske izveštaje preduzetnici treba da dostave Bilans stanja i Bilans uspeha.

Ukoliko prestanu da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da o tome obaveste Agenciju za privredne registre u roku od 60 dana.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović